Хөдөлмөрийн багц баримт татах

Хөдөлмөрийн гэрээгээ танай байгууллага шинэчилж амжсан уу? Шинэчлэгдсэн Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу боловсруулсан Хөдөлмөрийн гэрээгээ эндээс татаaд аваарай. Багцад багтах 31 баримт бичгийн жагсаалт: 1. Хөдөлмөрийн гэрээ2. Туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ3. Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ4. Дагалднаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ5. Гэрийн үйлчилгээний ажилтан, тэдгээртэй адилтгах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ6. Эмнэлгийн ажилчдын хөдөлмөрийн гэрээ7. Ажлын бүтэн бус […]

Хөдөлмөрийн багц баримт татах

Багцад багтах 31 баримт бичгийн жагсаалт: 1. Хөдөлмөрийн гэрээ 2. Туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ 3. Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ 4. Дагалднаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ 5. Гэрийн үйлчилгээний ажилтан, тэдгээртэй адилтгах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ 6. Эмнэлгийн ажилчдын хөдөлмөрийн гэрээ 7. Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ 8. Гэрээсээ ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ 9. […]

Хөдөлмөрийн гэрээний загвар татах

Та доорх дансанд төлбөрөө баталгаажуулснаартаны мэйл хаягт гэрээ очих болно. Төлбөр төлөх данс: 5011 373 699Хаан банк: Сентрополис ХХКГүйлгээний утга: Мэйл хаяг болон байгууллагын регистрээ бичнэ үү.Лавлах утас: 7711-7799

Нууц хадгалах гэрээ

Нууц хадгалах гэрээ гэж юу вэ?  Нууц хадгалах гэрээгээр ажил олгогч нь өөрийн болон үйлчлүүлэгчийнхээ эрх ашгийг давхар хамгаалах боломжтой. Ажилтан нь ажил үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа түүнд ил болсон аливаа нууцад хамаарах мэдээллийг тараахгүй байх, хадгалах үүргийг хүлээнэ. Нууц хадгалах гэрээнд нууцад хамаарах зүйлсийг тодорхойлон тусгасан. Ингэснээр талууд өөрсдийн хариуцлагыг нягт ухамсарлах юм. Бизнесийн байгууллагын […]

Цалин хөлс олгох журам

Цалин хөлс олгох журам гэж юу вэ? Цалин хөлс олгох журмаар ажилтны цалин хөлс авах эрхийг ил тод нээлттэйгээр хангах, ажил олгогч болон ажилтны зүгээс түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, түүнтэй холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. Энэхүү журмаар цалин хөлсний төрлийг тодорхойлж өгсөн. Ингэснээр ажилтаны цалингийн бүтэц нь тодорхой болох юм.  Мөн цалин олголт болон суутгалын талаар тусгаж […]

Ажлын байрны тодорхойлолт

Ажлын байрны тодорхойлолт гэж юу вэ?  Албан тушаалын ажлын байрны тодорхойлолтоор тухайн ажилтны ажлын байрны зорилго, гүйцэтгэх чиг үүрэг, хүлээх хариуцлага зэргийг тодорхой тусгасан байдаг. Ингэснээр тухайн ажилтан өөрийн ажил үүргээ үр дүнтэй гүйцэтгэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Ажил олгогчийн зүгээс ажилтныг удирдлагаар хангахад ил тод, нээлттэй болох юм. Ажил олгогч нь ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ […]

Дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журам

Дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журам гэж юу вэ?  Энэхүү журам нь ажлын байранд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, энэ талаар гарсан аливаа гомдлыг шийдвэрлэх зорилготой. Тус журамд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт зэргийг тусгайлан тодорхойлсон ба үүнтэй холбоотойгоор ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүргийг нарийвчлан тусгасан. […]

Ажилтны мэдээлэл авах боловсруулах хадгалах, ашиглах, журам

Ажилтны мэдээлэл авах боловсруулах хадгалах, ашиглах, журам гэж юу вэ?  Энэхүү журам нь Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулинд үндэслэн боловсруулагдсан. Тус журам нь байгууллагын ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглахад тавигдах нийтлэг шаардлагыг мөрдүүлэхэд ашиглана. Тус журмаар ажилтын мэдээлэл авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглахад ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүргийг нарийвчлан […]

Бүтэц, орон тоо гэж юу вэ?

Байгууллагын бүтэц орон тоог тодорхой болгосноор тухайн байгууллагын ажилчдад тодорхой зохион байгуулалтыг таниулах ач холбогдолтой. Ингэснээр зохион байгуулалтанд орох, тухайн орон тооны үүрэг хариуцлагыг нээлттэйгээр харуулах зэрэг давуу талуудтай.  Бүтэц, орон тоог батлах шаардлага нь тухайн байгууллагын зохион байгуулалтыг удирдах, цаашдын бодлого төлөвлөлтийг бий болгоход оршино. 

Соёлын стандарт, ёс зүйн дүрэм гэж юу вэ?

Соёлын стандарт, ёс зүйн дүрэм нь компанийн өдөр тутмын харилцааг зохицуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах, нэгдмэл байдлыг бий болгоход чухал ач холбогдолтой юм. Тус дүрмээр дамжуулан нийтлэг дагаж мөрдөх хэм хэмжээг тодорхойлогдох юм.  Компанийн өдөр тутмын эмх цэгцтэй харилцааг бий болгоход нийтээр дагаж мөрдөх зүйлс, хувцаслах соёл, хэрэглээний соёл зэргийг нарийвчлан тодорхойлсноор ажил олгогч болон ажилтан […]