Багцад багтах 31 баримт бичгийн жагсаалт:

  1. Хөдөлмөрийн гэрээ
  2. Туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ
  3. Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ
  4. Дагалднаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ
  5. Гэрийн үйлчилгээний ажилтан, тэдгээртэй адилтгах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ
  6. Эмнэлгийн ажилчдын хөдөлмөрийн гэрээ
  7. Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ
  8. Гэрээсээ ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ
  9. Зайнаас ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ
  10. Ажлын цаг тооцох журам
  11. Ажилтныг дадлагажуулах журам
  12. Дотоод журам
  13. Шагнал урамшуулал олгох журам
  14. Анкет, танилцах хуудас, тойрох хуудас
  15. Эд хөрөнгө бүрэн хариуцлагын гэрээ
  16. Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт

  17. Соёлын стандарт, ёс зүйн дүрэм
  18. Бүтэц, орон тоо
  19. Нууц хадгалах гэрээ
  20. Ажлын байрны тодорхойлолт
  21. Захирлын тушаал
  22. Ажилд томилох тушаал
  23. Сахилгын шийтгэл цалин бууруулах тушаал
  24. Сахилгын шийтгэл ажлаас халах тушаал
  25. Сахилгын шийтгэл албан тушаал бууруулах тушаал
  26. Шагнал урамшуулал олгох тухай тушаал
  27. Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах тушаал
  28. Ажилтны санаачилгаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тушаал
  29. Ажилтны мэдээлэл авах боловсруулах хадгалах, ашиглах, журам
  30. Цалин хөлс олгох журам
  31. Дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журам