Үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдахад зуучлах гэрээ

30,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                          Энэхүү гэрээгээр зуучлуулагчаас олгосон бүрэн эрхийн дагуу түүний ашиг сонирхолын төлөө гэрээний 1.2т заасан түүний өмчлөл, эзэмшлийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдахад туслаж боломжит худалдан авагчтай холбож өгөх, зуучлуулагч нь гэрээгээр тохиролцон үйлчилгээний хөлс төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна
Танд бүтээгдэхүүнүүд