Шинэ Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн боловсруулсан ЕБС-ийн багш, ажилчидтай байгуулах гэрээний загвар

30,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Шинэ Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн боловсруулсан ЕБС-ийн багш, ажилчидтай байгуулах гэрээний загвар
Танд бүтээгдэхүүнүүд