Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ 2023

30,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Тус гэрээ нь яг одоо Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжуудын заалтыг агуулсан бөгөөд наториатад ашигладаг гэрээ болно.
Танд бүтээгдэхүүнүүд