Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлах гэрээ, Мэргэжлийн хуульч боловсруулав

30,000 

Мэргэжлийн бус гэрээ хийснээр зуучлагч болон зуучлуулагч тал хохироход хуулийн өмнө гэрээ нь хүчин төгөлдөр үйлчилж чаддаггүй. Тиймээс гэрээ бол хамгийн чухал хэсэг юм.

Танд бүтээгдэхүүнүүд