Багштай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ

30,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Шинэ Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн боловсруулсан.
Танд бүтээгдэхүүнүүд