Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам

“Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм”Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол—2015.06.29. Дугаар 269”ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулахнорматив батлах тухай” Хөдөлмөрийн сайдын тушаал.—2015.06.22. дугаар а/114”Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журам батлах тухай”Хөдөлмөрийн сайдын тушаал.—2015.11.16. Дугаар а/223“Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд хийх үнэлгээнийтарифийг шинэчлэн батлах тухай” Нийгмийн хамгаалал,хөдөлмөрийн сайдын тушаал—2010. 07.16 Дугаар 102”Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн […]

Хабэа өдөр тутмын зааварчилгаа

MNS 4969:2000 стандартад “үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага дахь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн сургалтыг зааварчилга өгөх хэлбэрээр зохион байгуулна” гээд зааварчилгааг дараахь байдлаар өгч байхыг заасан байна. Үүнд: 1.Урьдчилсан зааварчилга 2.Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилга 3.Давтан зааварчилга -Урьдчилсан зааварчилга нь хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрэм, заавар, улсын стандарт, тухайн […]

Хабэа ажилтны үүрэг

Хөдөлмөрийн аюулнүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтны үүрэг Хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах иргэн, ажилтны эрх, үүрэг 18 дугаар зүйл. Ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтны хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулахтай холбогдсон эрх, үүрэг 18.1.Ажил, хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтан дараахь нийтлэг эрхтэй байна: 18.1.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах; 18.1.2.үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан […]

Хабэа-н стандарт

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ, ШААРДЛАГЫГ ТОГТООСОН СТАНДАРТ № Стандартын дугаар Стандартын нэр 1 MNS 4990:2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага 2 MNS 6658:2017 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байранд эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтныг хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага 3 MNS […]

Хабэа ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт

Хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн дараахь үүргийг гүйцэтгэдэг.Хөдөлмөрийн чиг үүргийн хүрээнд хөдөлмөр хамгааллын удирдлагын тогтолцооны зохицуулалтын дэмжлэг:1) Ажил олгогчийн үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн хөдөлмөр хамгааллын талаархи төрийн зохицуулалтын шаардлагыг агуулсан зохицуулалтын эрх зүйн актуудын бэлэн байдал, хадгалалт, хүртээмжийг хангах;2) Хөдөлмөр хамгааллын удирдлагын тогтолцоог бий болгож, үйл ажиллагааг нь хангах орон нутгийн зохицуулалтын төслийг боловсруулах;Хөдөлмөр хамгааллын асуудлаар хамтын […]

Хабэа-н ажлын төлөвлөгөө

ХАБЭА-Н АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДАХ АЖИЛ ҮҮРЭГ Урьдчилсан зааваарчилгааны маягт хийх Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгааны маягт хийх Ээлжит давтан зааварчилгаа өгөх хуудас хийх Ээлжит бус давтан зааварчилгаа өгөх хуудас хийх Нийт ажилчдын дагаж мөрдөх аюулгүй ажиллагааны товч журам ХАБЭА-н зөвлөлийн ажиллах журам ХАБЭА-н дотоод хяналтын журам Аюулыг мэдээлэх хуудас ашиглах журам […]

Хабэа-н дотоод журам

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дотоод журам Ажлын тусгай хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг олгох, хэрэглэх, хяналт тавих журамАжлын тусгай хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг олгох, хэрэглэх, хяналттавих журамын зорилго нь тухайн албан байгууллагынүйлдвэрийн бүсэд хийгдэх бүхий л төрлийн ажил, мэргэжлийн онцлогт тохирсон,Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага стандарт хангасан, хэсэгнэгж, албан тушаалаар ялгарсан ажлын […]