ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ, ШААРДЛАГЫГ ТОГТООСОН СТАНДАРТ

Стандартын дугаарСтандартын нэр
1MNS 4990:2015Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага
2MNS 6658:2017Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байранд эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтныг хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага
3MNS 5080:2001Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний ангилал, хүчин зүйл, хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
4MNS 6654:2017Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага
5MNS 6767:2019Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь гэрэлтүүлгийн хэмжилт, зөвшөөрөх хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага
6MNS 6768:2019Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээ, ажилтны сонсгол хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага
7MNS 6769:2019 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион – Ажлын багаж төхөөрөмжөөс ажилтны гарт дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага
8MNS 6770:2019Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион – Ажилтны бүх биед дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага
9MNS 5078:2001Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Үйлдвэрийн барилгын салхивч, агааржуулалтын системд тавигдах ерөнхий шаардлага
10MNS 5105:2001Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага.
11MNS 5106:2001Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Мэдрэл сэтгэхүйн ачааллыг үнэлэх үзүүлэлтийн норм, тодорхойлох арга
12MNS 5107:2001Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Биеийн хүчний ажлын ачааллыг үнэлэх үзүүлэлтийн норм, тодорхойлох арга

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НЭР ТОМЪЁО ТОДОРХОЙЛОЛТ, УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ СТАНДАРТ

Стандартын дугаарСтандартын нэр
13МNS ISO 7708:2016Агаарын чанар- Эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг үнэлэх сорьц   цуглуулалтанд   ашиглах   тоосны   ширхэгийн   хэмжээний   фракцын тодорхойлолт  
14MNS ILO OSH.1:2003 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцооны талаарх удирдамж
15MNS ISO 45001:2019 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар
16MNS OSHAS 18001:2012Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага
17MNS OSHAS 18002:2015 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо OSHAS 18001 стандартыг хэрэгжүүлэх заавар

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЭМЖИЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГЫН СТАНДАРТ

Стандартын дугаарСтандартын нэр
18MNS 3288:1991Ажлын бүсийн агаарт байгаа бензин, керосин, уайтспирит тодорхойлох арга
19MNS 3293:1991Фосфорын ерөнхий агуулгаар ажлын байрны агаар дах карбофосын хэмжээг тодорхойлох калориметрийн арга
20MNS 4991:2000  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын бүсийн агаар дах хорт бодисын концентрацыг хэмжих аргачлалд тавих шаардлага
21MNS 5028:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дах хорт бодисыг индикаторын гуурсаар тодорхойлоход тавигдах ерөнхий шаардлага
22MNS 5060:2001 Ажлын байрны агаар. Мышьяк, түүний нэгдлийг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колорметрийн арга
23MNS 5061:2001  Ажлын байрны агаар. Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг тодорхойлох. Эзэлхүүний арга
24MNS 5062:2001Ажлын байрны агаар. Дихлорэтаны хэмжээг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колорметрийн арга
25MNS 5063:2001Ажлын байрны агаар. Озоны хэмжээг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колорметрийн арга 
26MNS 5064:2001Ажлын байрны агаар. Селен, түүний нэгдлийг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колорметрийн арга
27MNS 5065:2001  Ажлын байрны агаар. Тиураминдисульфидыг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колорметрийн арга
28MNS 5077:2001  Ажлын чанарын нийтлэг байрны агаар. Ажлын байрны агаарын урсгалын хурдыг хэмжих арга
29MNS 5366:2004Агаарын чанарын нийтлэг асуудал, Нарийн ширхэгтэй тоосонд агуулагдах цахиурын давхар исэл, кристобалит тридимитыг тодорхойлох
30MNS 5387:2004  Ажлын байрны агаар. Ажлын байрны агаарын температур чийгийг хэмжих арга 
31MNS 5803:2007  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн. Ажлын байрны агаар дахь хар тугалгын агууламж, ажлын байранд тавигдах шаардлага
32MNS 5479:2005 Аюул учруулах барааны эсрэг хамгаалалт. Химийн хорт бодисын хаягдлыг устгахад тавих шаардлага
33MNS ISO 15202-1:2014 Ажлын байрны агаар. Агаарын ширхэглэгт тоосонцор дах металл ба металл төстийн агууламжийг индукцийн холбоот плазм бүхий атомын цацаргалтын спектрометр (ICP)- ээр тодорхойлох. 1-р хэсэг: Дээж авалт
34MNS ISO 15202-2:2014 Ажлын байрны агаар. Агаарын ширхэглэгт тоосонцор дах металл ба металл төстийн агууламжийг индукцийн холбоот плазм бүхий атомын цацаргалтын спектрометр (ICP)-ээр тодорхойлох. 2-р хэсэг: Дээж бэлтгэл
35MNS ISO 15202-3:2014Ажлын байрны агаар. Агаарын ширхэглэгт тоосонцор дах металл ба металл төстийн агууламжийг индукцийн холбоот плазм бүхий атомын цацаргалтын спектрометр (ICP)-ээр тодорхойлох. 3-р хэсэг: Шинжилгээ
36MNS ISO 16121-1 : 2016 Авто тээврийн хэрэгсэл. Нийтийн тээврийн автобусны жолоочийн ажлын байранд тавигдах эргономикийн шаардлага. 1-р хэсэг: Ерөнхий тодорхойлолт, үндсэн шаардлага
37MNS 12.65:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа хлорт устөрөгчийг тодорхойлох арга 
38MNS 12.087:1991Ажлын байрны агаарт байгаа иодыг тодорхойлох арга
39MNS 12.1.002:1982Уурхайн агаар. Хүхрийн ангидридыг тодорхойлох арга
40MNS 12.1.003:1982Уурхайн агаар. Нүүрстөрөгчийн ислийн хэмжээг тодорхойлох арга
41MNS 12.1.001:1982Уурхайн агаар. Азотын ислийн хэмжээг тодорхойлох арга
42MNS 0012-059:1991Ажлын байрны агаарт байгаа ксантогеныг тодорхойлох арга
43MNS0012-060:1991Ажлын байрны агаарт байгаа хүхрийн хүчлийг тодорхойлох арга
44MNS0012-061:1991Ажлын байрны агаарт байгаа ацетоныг тодорхойлох арга
45MNS 0012-062:1991Ажлын байрны агаарт байгаа аммиакийг тодорхойлох арга
46MNS 0012-063:1991Ажлын байрны агаарт байгаа 4 хлорт этиленийг тодорхойлох арга
47MNS 0012-064:1991Ажлын байрны агаарт байгаа шүлтийг тодорхойлох арга
48MNS 0012-065:1991Ажлын байрны агаарт байгаа хүхэрт устөрөгчийг тодорхойлох арга
49MNS 0012-066:1991Ажлын байрны агаарт байгаа ксантогеныг тодорхойлох арга
50MNS 0012-067:1991Ажлын байрны агаарт байгаа гидрохиноныг тодорхойлох арга
51MNS 0012-068:1991Ажлын байрны агаарт байгаа азотын давхар ислийг тодорхойлох арга
52MNS 0012-069:1991Ажлын байрны агаарт байгаа молебдин, түүний нэгдлийг тодорхойлох арга
53MNS 0012-070:1991Ажлын байрны агаарт байгаа этилийн эфирийг тодорхойлох арга
54MNS 0012-071:1991Ажлын байрны агаарт байгаа этилийн спиртийг тодорхойлох арга
55MNS 0012-072:1991Ажлын байрны агаарт байгаа циант устөрөгчийг тодорхойлох арга
56MNS 0012-073:1991Ажлын байрны агаарт байгаа 3 хлорт этиленийг тодорхойлох арга
57MNS 0012-074:1991Ажлын байрны агаарт байгаа төмөр түүний нэгдлийг тодорхойлох арга
58MNS 0012-075:1991Ажлын байрны агаарт байгаа зэс түүний нэгдлийг тодорхойлох арга
59MNS 0012-076:1991Ажлын байрны агаарт байгаа цууны хүчлийг тодорхойлох арга
60MNS 0012-077:1991Ажлын байрны агаарт байгаа устөрөгчийн хэт ислийг тодорхойлох арга
61MNS 0012-078:1991Ажлын байрны агаарт байгаа никель түүний нэгдлийг тодорхойлох арга
62MNS 0012-079:1991Ажлын байрны агаарт байгаа хар тугалгыг тодорхойлох арга
63MNS 0012-080:1991Ажлын байрны агаарт байгаа фтортустөрөгч, түүний нэгдлийг тодорхойлох арга
64MNS 0012-081:1991Ажлын байрны агаарт байгаа фосфор органик нэгдлийг тодорхойлох арга
65MNS 0012-082:1991Ажлын байрны агаарт байгаа фенолыг тодорхойлох арга
66MNS 0012-083:1991Ажлын байрны агаарт байгаа бромт устөрөгчийг тодорхойлох арга
67MNS 0012-084:1991Ажлын байрны агаарт байгаа гидразин, гидразинсульцатыг тодорхойлох арга
68MNS 0012-085:1991Ажлын байрны агаарт байгаа формальдегидыг тодорхойлох арга
69MNS 0012-086:1991Ажлын байрны агаарт байгаа хүхэртнүүрстөрөгчийг тодорхойлох арга
70MNS 0012-087:1991Ажлын байрны агаарт байгаа диоксаныг тодорхойлох арга
71MNS 0012-088:1991Ажлын байрны агаарт байгаа цууны хүчлийг тодорхойлох арга
72MNS 0012-089:1991Ажлын байрны агаарт байгаа хүхэрлэг ангидридыг тодорхойлох арга
73MNS 0012-090:1991Ажлын байрны агаарт байгаа бензол, толуол, ксилолыг тодорхойлох арга
74MNS 0012-091:1991Ажлын байрны агаарт байгаа аналиныг тодорхойлох арга
75MNS 0012-092:1991Ажлын байрны агаарт байгаа хлорыг тодорхойлох арга
76MNS 0012-093:1991Ажлын байрны агаарын исэлдэх чанарыг тодорхойлох арга