Нууц хадгалах гэрээ

Нууц хадгалах гэрээ гэж юу вэ?  Нууц хадгалах гэрээгээр ажил олгогч нь өөрийн болон үйлчлүүлэгчийнхээ эрх ашгийг давхар хамгаалах боломжтой. Ажилтан нь ажил үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа түүнд ил болсон аливаа нууцад хамаарах мэдээллийг тараахгүй байх, хадгалах үүргийг хүлээнэ. Нууц хадгалах гэрээнд нууцад хамаарах зүйлсийг тодорхойлон тусгасан. Ингэснээр талууд өөрсдийн хариуцлагыг нягт ухамсарлах юм. Бизнесийн байгууллагын […]

Цалин хөлс олгох журам

Цалин хөлс олгох журам гэж юу вэ? Цалин хөлс олгох журмаар ажилтны цалин хөлс авах эрхийг ил тод нээлттэйгээр хангах, ажил олгогч болон ажилтны зүгээс түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, түүнтэй холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. Энэхүү журмаар цалин хөлсний төрлийг тодорхойлж өгсөн. Ингэснээр ажилтаны цалингийн бүтэц нь тодорхой болох юм.  Мөн цалин олголт болон суутгалын талаар тусгаж […]

Ажлын байрны тодорхойлолт

Ажлын байрны тодорхойлолт гэж юу вэ?  Албан тушаалын ажлын байрны тодорхойлолтоор тухайн ажилтны ажлын байрны зорилго, гүйцэтгэх чиг үүрэг, хүлээх хариуцлага зэргийг тодорхой тусгасан байдаг. Ингэснээр тухайн ажилтан өөрийн ажил үүргээ үр дүнтэй гүйцэтгэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Ажил олгогчийн зүгээс ажилтныг удирдлагаар хангахад ил тод, нээлттэй болох юм. Ажил олгогч нь ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ […]

Дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журам

Дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журам гэж юу вэ?  Энэхүү журам нь ажлын байранд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, энэ талаар гарсан аливаа гомдлыг шийдвэрлэх зорилготой. Тус журамд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт зэргийг тусгайлан тодорхойлсон ба үүнтэй холбоотойгоор ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүргийг нарийвчлан тусгасан. […]

Ажилтны мэдээлэл авах боловсруулах хадгалах, ашиглах, журам

Ажилтны мэдээлэл авах боловсруулах хадгалах, ашиглах, журам гэж юу вэ?  Энэхүү журам нь Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулинд үндэслэн боловсруулагдсан. Тус журам нь байгууллагын ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглахад тавигдах нийтлэг шаардлагыг мөрдүүлэхэд ашиглана. Тус журмаар ажилтын мэдээлэл авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглахад ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүргийг нарийвчлан […]

Бүтэц, орон тоо гэж юу вэ?

Байгууллагын бүтэц орон тоог тодорхой болгосноор тухайн байгууллагын ажилчдад тодорхой зохион байгуулалтыг таниулах ач холбогдолтой. Ингэснээр зохион байгуулалтанд орох, тухайн орон тооны үүрэг хариуцлагыг нээлттэйгээр харуулах зэрэг давуу талуудтай.  Бүтэц, орон тоог батлах шаардлага нь тухайн байгууллагын зохион байгуулалтыг удирдах, цаашдын бодлого төлөвлөлтийг бий болгоход оршино. 

Гэрээний бус үүрэг

Гэрээний бус үүрэг нь хуульд зааснаар бий болдог. Манай улсын иргэний хуульд заасны дагуу иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогч хууль буюу гэрээнд заасан эрх үүргээ үнэнч шударгаар хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Эрхзүйн харилцаанд оролцогчиднь харилцан гэрээ байгуулаагүйч гэсэн бие биеийнхээ өмнөүүрэг үүсэх тохиолдол гардаг. Үүнийг гэрээний бус үүрэг гэх ба энэ нь хуулийн дагуу үүсэх үүрэг, зөрчлөөс […]

Гэрээ байгуулах журам

БАЙГУУЛЛАГА ХООРОНДЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү журмын зорилт нь төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллага, Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллага, шүүх эрх мэдлийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага гадаад улсын адил түвшний байгууллага, эсхүл олон улсын байгууллагатай өөрийн эрх хэмжээний асуудлаар гэрээ (хэлэлцээр, санамж […]

Байгууллагад хэрэглэдэг дотоод журмуудын жагсаалт

Авто машин ашиглалтын журам Ажилтанд гар утасны дугаар ашиглуулах журам Ажилтанд хөнгөлөлт тусламж үзүүлэх сангийн журам Ажилтны гүйцэтгэлийн үнэлгээний журам Ажилтны зээлийн журам Ажилтны хуримтлалын хадгаламжийн журам Аккредитивын журам Актив пассивын удирдлагын хорооны үйл ажиллагааны журам Актив хөрөнгийг эрсдэлийн мангаас хорогдуулах журам Албан томилолтын журам Алт үнэт металлын арилжааны журам Аюулгүй ажиллагааны дотоод журам Байгууллагын картны журам Банкны дотоод […]

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЭРХ ОЛГОХ

Банкны үйл ажиллагааны чиглэлээр Банк байгуулах, Банкийг өөрчлөн байгуулах Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл Үүсгэх байгуулах шийдвэр /тогтоол/ Дүрэм Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй тохиолдолд нотлох баримт Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт. Банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл Банк үүсгэн байгуулах гэрээ Банк байгуулах эдийн засгийн үндэслэл […]