Гэрээний бус үүрэг нь хуульд зааснаар бий болдог. Манай улсын иргэний хуульд заасны дагуу иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогч хууль буюу гэрээнд заасан эрх үүргээ үнэнч шударгаар хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

Эрхзүйн харилцаанд оролцогчиднь харилцан гэрээ байгуулаагүйч гэсэн бие биеийнхээ өмнөүүрэг үүсэх тохиолдол гардаг. Үүнийг гэрээний бус үүрэг гэх ба энэ нь хуулийн дагуу үүсэх үүрэг, зөрчлөөс үүсэх үүрэг гэж ангилна. Хуулийн дагуу үүсэх үүргийн харилцаанд

  1. Дундын өмчөөс үүсэх үүрэг /Дундаа хэсгээр өмчлөгчид нь уг өмчлөлийн зүйлийн ашиглалт, удирдлагын талаар өөрт оногдох хэсэгт хувь тэнцүүлэн тооцож шийдвэр гаргаж болно. Хэрэв ийнхүү шийдвэр гаргаагүй, хэлцлээр өөрөөр тогтоогоогүй бол дундаа хэсгээр өмчлөгч бүр шударга ёсны дагуу бусад өмчлөгчдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн ашиглалт, удирдлагын талаар шаардах эрхтэй. Дундаа хэсгээр өмчлөгч бусад өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрт оногдох хэсгээ ашиглах эрхтэй/
  2. Бусдын үүргийг даалгаваргүйгээр гүйцэтгэх /Бусдын үүргийг даалгаваргүйгээр гүйцэтгэжбайгаа этгээд түүнийг шударгаар гүйцэтгэх үүрэгтэй. Бусдын эд хөрөнгө болон эрх ашигт учирч болзошгүй аюулыг урьдчилан зайлуулах үйлдэл хийсэн этгээдэд хохирол учирсан бол энэхүү хохирлыг ашиг сонирхлоо хамгаалуулсан этгээд нехөн төлөх ба талуудтохиролцожчадаагүй бол хохирлын хэмжээгшүүх тогтооно. Бусдын үүргийг даалгаваргүйгээр гүйцэтгэж байгаа этгээд ашигсонирхлоо хамгаалуулжбайгаа этгээдэд гүйцэтгэлийн тайланг гаргаж, үүргийн үр дүнгээс олсон бүх зүйлийг ашиг сонирхлоо хамгаалуулж байгаа этгээдэд шилжүүлэх үүрэгтэй/
  3. Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжихтэй холбогдсон харилцаа хамаарах бөгөөд зөрчлийн улмаас үүсэх үүрэгт гэм хор учруулснаас үүсэх үүрэг хамаарна