Өмгөөллийн үйлчилгээний төрөл

Өмгөөлөгч нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэгт зааснаар: – хууль зүйн асуудлаар амаар болон бичгээр лавлагаа, зөвлөгөө өгөх; – хууль зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичгийн эх боловсруулах, хянах, батлах; – иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр хууль тогтоомжид заасан хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг […]