Өв залгамжлах хүсэлт гаргах

ӨВ ЗАЛГАМЖЛАЛ Хуульд зааснаар өвлөх Хууль тогтоогчийн тогтоосон нөхцөл, журмын дагуу өв залгамжлахыг хууль ёсоор өв залгамжлах гэнэ. Монгол Улсын Үндсэн хуулинд “хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлах эрхтэй” гэж заасан нь хууль ёсоор өвлөх эрхийн үндсийг баталгаажуулсан. Үндсэн хуулийн дээрх заалт нь Иргэний хуулинд илүү нарийвчлан зохицуулсан байдаг. Иргэн […]