Шүүхэд хандах бичгүүд багц

45,000 

 1. Эрх хязгаарлах арга хэмжээ авахуулах тухай
 2. Гэрээний үүрэг хангуулах тухай
 3. Зээлийн гэрээний үүрэгт …… төгрөг гаргуулах тухай
 4. Гэм хорын төлбөр гаргуулах тухай
 5. СӨХ-ийн төлбөр гаргуулах тухай
 6. Хариуцагч эрэн сурвалжлуулах тухай
 7. Орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай
 8. Нөхөн олговор гаргуулах тухай
 9. Садан төрлийн холбоотой болохыг тогтоолгох тухай
 10. Асран хамгаалагчаар тогтоолгох тухай
 11. Ажилд эргүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалинг гаргуулах
 12. Үрчлүүлснийг хүчингүйд тооцуулах тухай
 13. Гэрлэлт цуцлуулах хүүхдийн асрамж, тэтгэмж тогтоолгох тухай
 14. Гэрлэлт цуцлуулах тухай
 15. Ажилласан байдлаа тогтоолгох
 16. Ажилласан жил тогтоолгох тухай
 17. Ажилд эргүүлэн тогтоолгож ажилгүй  байсан  хугацааны цалинг гаргуулах-1
Танд бүтээгдэхүүнүүд