Цай үйлдвэрлэх төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн тооцоо Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн үнэлгээ ба зээлийн хүүгийн хуваарь
Танд бүтээгдэхүүнүүд