Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх төсөл Халамжийн төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өрхийн аж ахуй эрхлэх, халамжийн төсөл хөтөлбөрт хамрагдахад шаардлагатай төсөл
Танд бүтээгдэхүүнүүд