Төслийн хүний нөөцийн удирдлага

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                    Төслийн хүрээнд хүнтэй холбоотой хамгийн үр дүнтэй хүчин зүйлүүд
Танд бүтээгдэхүүнүүд