Санхүүгийн тайлангуудын уялдаа, холбоо

33,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Санхүүгийн үндсэн болон тодруулга тайлангуудын уялдаа холбоог тайлбарласан
Танд бүтээгдэхүүнүүд