Цалингийн багц

55,000 

▶ Нягтлан бодогч нарт зориулсан эдийн засгийн календарь
▶ Сарын сүүлийн цалин бодох
▶ Урьдчилгаа цалин бодох
▶Банкны картаар цалин олгох хүснэгт
▶Ээлжийн амралтын олговор бодох
▶Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж бодох
▶Жирэмсэн болон Амаржсаны тэтгэмж бодох
▶Илүү цаг ажилласны нэмэгдэл бодох

Танд бүтээгдэхүүнүүд