Хөдөлмөрийн гэрээний загвар

40,000 

Хөдөлмөрийн гэрээ гэж юу вэ?
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн гэрээний гэрээ гэж нэрлэгддэг бөгөөд хөдөлмөрийн гэрээ нь ажил олгогч, ажилтны эрх, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлдог.

Илүү тусгайлан хөдөлмөрийн гэрээнд дараахь зүйлс орно:

Цалин хөлс : Гэрээний дагуу тохиролцсон цалин, хөлс, комиссыг хавсаргана.

Жагсаалт: Зарим тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ нь ажилтанд ажиллах өдөр, цагийг багтаана.

Ажил эрхлэлтийн үргэлжлэх хугацаа: Хөдөлмөрийн гэрээ нь компанид ажиллахаар тохиролцсон хугацааг тодорхойлдог. Зарим тохиолдолд энэ нь үргэлжлэх хугацаа байж болно. Бусад тохиолдолд энэ нь тодорхой хугацаагаар тохиролцож болох юм. Заримдаа хамгийн бага үргэлжлэх хугацааг тогтоож, тэр хугацааг сунгаж болно.

Ерөнхий үүрэг хариуцлага: Ажилд орохдоо ажилчдаа биелүүлэхээр хүлээгдэж буй янз бүрийн үүрэг, даалгавруудыг гэрээнд жагсааж болно.

Нууцлал : Заримдаа та нууцыг задруулахгүй байх гэрээнд гарын үсэг зурах шаардлагатай байж болох ч зарим тохиолдолд гэрээний нууцлалыг хадгалах тухай мэдэгдэл байж болно.

Харилцаа холбоо : Ажилтны үүргийг нийгмийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, вэбсайт эсвэл имэйлтэй хамтад нь хамардаг бол гэрээ нь бүх харилцаа холбоог эзэмших, хяналт тавихтай холбоотой байж болно.

Ашиг тус : Гэрээ нь эрүүл мэндийн даатгал, 401k, амралтын цаг, хөдөлмөр эрхлэлтийн хэсэг болох бусад бүх өгөөжийг багтаасан байх ёстой.

Ирээдүйн өрсөлдөөн : Заримдаа гэрээ нь өрсөлдөөнгүй гэрээ (NCC гэж нэрлэдэг) байх болно. Энэ нь компанийг орхин гарахдаа компанид өрсөлдөж буй ажлын байранд ажилд орохгүй гэсэн тохиролцоо юм.

Ихэнхдээ ажилтан нь тусдаа NCC-д гарын үсэг зурах ёстой боловч хөдөлмөрийн гэрээнд тусгаж болно.

Бусад: Бусад боломжит нэр томъёонд: өмчлөлийн гэрээ (ажил олгогч ажилтны үйлдвэрлэсэн ажилтай холбоотой материалыг эзэмшдэг тухайгаа мэдэгдсэн), ажил дээр гарсан маргааныг шийдвэрлэх талаархи мэдээлэл, эсвэл ажилтны зүгээс компанийг орхин гарах талаархи мэргэжлийн чадвар (энэ нь Холбогдох компаниудын хоорондох өрсөлдөөнийг хязгаарлах арга зам).

Танд бүтээгдэхүүнүүд