Хүний нөөцийн бодлогын багц баримт

99,000 

 1. Хүний нөөцийн бодлого
 2. Ажлын цаг ашиглалтын журам
 3. Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын журам
 4. Сургалтын журам
 5. Нийгмийн хөгжлийн санг байгуулах, зарцуулах журам
 6. Ажилтан шилжүүлэн ажиллуулах журам
 7. Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний журам
 8. Дотоод томилолтын журам
 9. Ажлын байр ашиглалт, хяналтын журам
 10. Цалин хөлс олгох журам
 11. Ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн журам
 12. Их дээд сургуулийн оюутнуудыг дадлага хийлгэх журам
Танд бүтээгдэхүүнүүд