Санхүүгийн үйл ажиллагааны дотоод журам

150,000 

Category

Компанийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан тэнцлийг НББОУС-д нийцүүлэн гаргахтай холбоотой гэх мэт Санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам.

Танд бүтээгдэхүүнүүд