Санхүүгийн үйл ажиллагааны аудит, мониторингийн хэлтсийн ажиллах журам

150,000 

Охин болон хараат компаниудын санхүүгийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, Төрийн эрх бүхий дээд байгууллага, толгой компанийн шийдвэр болон тухайн компанийн дүрэм, журам, гүйцэтгэх захирлын тушаал, шийдвэрт нийцэж байгаа эсэхэд аудит, мониторингийн хэлтсийн үйл ажиллагаг зохицуулах журам.

Танд бүтээгдэхүүнүүд