Санхүүгийн анхан шатны баримтууд

45,000 

МХ-1 Бэлэн мөнгөний орлогын баримт
МХ-2 Бэлэн мөнгөний зарлагын баримт
МХ-4 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан
МХ-5 Бэлэн мөнгөний тооллогын баталгаа
БМ-1 Бараа материал хүлээн авалтын баримт
БМ-2 Орлогын баримт
БМ-3 Зарлагын баримт
БМ-4 Бараа материалыг гаргах зөвшөөрөл
БМ-5 Агуулахын бүртгэл
БМ-6 Шаардах хуудас
БМ-7 Бараа материалын тооцоо бодсон баримт
БМ-7.1 Тооллогын үр дүн болон тооцоо бодолтын талаар эд хариуцагчаас өгөх тайлбар
БМ-8 Ажилчин, албан хаагчдын хэрэглэж байгаа эд хөрөнгийн ашиглалтын бүртгэл
ЦХ-1 Ажлын цаг ашиглалтын бүртгэл
ЦХ-2 Ажлын цагийн тооцоо
ЦХ-2.1 Ажлын цаг ашиглалтын бүртгэлийн томёолсон тэмдэглэл
ЦХ-3а Ажлын даалгавар
ЦХ-3б Ажлын даалгавар нэгтгэл
ЦХ-4 Цалингийн тооцооны карт
ЦХ-5a Цалингийн урьдчилгаа олгох хүснэгт
ЦХ-5б Цалин олгох хүснэгт
ҮХ-1 Үндсэн хөрөнгө хүлээн авах, шилжүүлэх баримт
ҮХ-2 Үндсэн хөрөнгийн өргөтгөл, сайжруулалт, их засварыг хүлээн авах баримт
ҮХ-3 Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасах баримт
ҮХ-4 Үндсэн хөрөнгийг дотоодод шилжүүлэх дагалдах хуудас
Т-1 Нэхэмжлэх
Т-2 Мөнгөн урьдчилгааны тайлан
Т-3 Тооцооны үлдэгдлийн баталгаа
Т-4 Жолоочийн тооцооны хуудас
ТМ-5 Төлбөрийн баримт

Танд бүтээгдэхүүнүүд