Нягтлан бодох бүртгэлийн (tod)Зардлын бүртгэл (/tod)

33,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Манай оронд хэрэгжиж буй дээд боловсролын хөгжлийн хөтөлбөрийнхүрээнд сургалтын агуулгыг сайжруулахтай холбогдон эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын бакалаврын зэрэг олгох сургалтын цөм төлөвлөгөө боловсрогдсон гарсан бөгөөд энэхүү сургалтын төлөвлөгөөнд мэргэжлийн суурь хичээлүүдийн бүрэлдэхүүнд “Зардлын бүртгэл“ хичээл заагдаж байхаар тусгагдан, бид түүний минимум хөтөлбөрийг боловсруулан дээрх сургалтанд мөрдөхөөр эдийн засгийн мэргэжлийн сургалт явуулж буй их дээд сургуулиудад хүргүүлсэн билээ. Бидний зорилго нь: Сургалтын цөм төлөвлөгөөний дагуу боловсруулсан “Зардлын бүртгэл” хичээлийн минимум хөтөлбөрийн агуулгад нийцсэн бодлого дасгалын хураамж зохиож оюутан сурагчдад гарын авлага болгон ашиглуулахад оршиж байв. Энэхүү бодлого дасгалын хураамж нь сэдэв бүрээрх жижиг бодлого дасгалаас гадна зардал бүртгэж, өртгийн тайлан гарган, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртгийг тооцоолох цогцолбор бодлого, өөрийгээ шалгаж мэдлэгээ батжуулах сорил тест зэргийг агуулсан учир Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэшүүлсэн сургалт явуулахад ч мөн хэрэглэгдэх юм.
Танд бүтээгдэхүүнүүд