Нэхэмжлэх, бэлэн мөнгөний орлого, зарлага-Автоматаар үсгэн дүн гардаг

26,400 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Тоон дүнгээ бичихэд үсгэн дүн нь автоматоор гарна. Жишээ нь 100,000₮ гэж бичихэд үсгэн дүн нь автоматаар нэг зуун мянган төгрөг гэж гарна.
Танд бүтээгдэхүүнүүд