Нууц хадгалах гэрээ

31,900 

Нууц хадгалах гэрээ гэж юу вэ? 

Нууц хадгалах гэрээгээр ажил олгогч нь өөрийн болон үйлчлүүлэгчийнхээ эрх ашгийг давхар хамгаалах боломжтой. Ажилтан нь ажил үүрэг гүйцэтгэх хугацаандаа түүнд ил болсон аливаа нууцад хамаарах мэдээллийг тараахгүй байх, хадгалах үүргийг хүлээнэ. Нууц хадгалах гэрээнд нууцад хамаарах зүйлсийг тодорхойлон тусгасан. Ингэснээр талууд өөрсдийн хариуцлагыг нягт ухамсарлах юм. Бизнесийн байгууллагын хувьд нууц хадгалах гэрээ нь нэлээдгүй чухал ач холбогдолтой юм. Ажилтан бизнестэй холбоотой аливаа нууцыг чандлан хадгалснаар тухайн байгууллагад үүсэж болзошгүй эрсдэлийг бууруулах юм. Нууц хадгалах гэрээгээр талуудын эрх, үүрэг, хүлээх хариуцлагыг тодорхой тусгаж өгсөн болно.

Танд бүтээгдэхүүнүүд