Нийгмийн даатгал төлөгчөөр бүртгүүлэх тухай

50,000 

Нийгмийн даатгал төлөгчөөр бүртгүүлэхэд ашиглах албан тоотын бэлэн загвар.

Танд бүтээгдэхүүнүүд