Дотоод журмын багц

154,000 

 1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн ажиллах журам
 2. Байгууллагын дотоод журам
 3. Засвар үйлчилгээний ажилчдын ажиллах журам
 4. Ажлын байранд галын аюулгүй байдлыг хангах журам
 5. Ажилтан дадлагажуулах журам
 6. Ажлын цаг тооцох журам
 7. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай журам
 8. Хөдөлмөрийн дотоод журам
 9. Ажлын цаг ашиглалтын журам
 10. Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын журам
 11. Сургалтын журам
 12. Бичиг хэрэг хөтлөлт хяналтын журам
 13. Нийгмийн хөгжлийн санг байгуулах, зарцуулах журам
 14. Ажилтан шилжүүлэн ажиллуулах журам
 15. Төлөвлөх тайлагнах журам
 16. Нууцын журам
 17. Авто тээврийн хэрэгсэл ашиглах журам
 18. Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний журам
 19. Архивын журам
 20. Дотоод томилолтын журам
 21. Ажлын байр ашиглалт, хяналтын журам
 22. Менежментийн багийн ажиллах журам
 23. Цалин хөлс олгох журам
 24. Ажилтны ёс зүйн дүрэм
 25. Ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн журам
 26. Их дээд сургуулийн оюутнуудыг дадлага хийлгэх журам
 27. Үйлчилгээний стандарт
Танд бүтээгдэхүүнүүд