ББСБ - ын болого, журам

150,000 

Дүрэм:

 • Ажилтны ёс зүйн дүрэм
 • Бизнесийн ёс зүйн дүрэм

Журам:

 • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах журам
 • ТУЗ – ийн үйл ажиллагааны журам
 • ТУЗ – ийн дэргэдэх аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам
 • Шүгэл үлээх журам

Бодлого:

 • Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын бодлого
 • Залгамж халааны бодлого
 • Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлого
 • Ногдол ашгийн бодлого
 • Харилцагчийг хамгаалах бодлого
 • Хөрөнгө завших, залилангийн эсрэг бодлого
 • Эрсдэлийн удирдлагын бодлого

 

Танд бүтээгдэхүүнүүд