Байгууллагын төлбөрийн картыг ашиглах журам

50,000 

Байгууллагын удирдлагуудын төлбөрийн карттай холбоотой үйл ажиллагааны зарчмуудыг тогтоох.төлбөрийн картын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх, үүрэг, хүлээх хариуцлагыг тодорхойлох, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих харилцааг зохицуулна. #журам

Танд бүтээгдэхүүнүүд