Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд буюу хувьцаат компани /ХХК/, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани /ХХК/, нөхөрлөл, хоршоо зэрэг байгууллагууд татвар төлөгчөөр бүртгүүлэхэд шаардлагатай бүхий л заавар зөвлөмжийн дараалал багтсан.

Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримтын жагсаалт