Захиргааны дүрэм, журмууд

 1. Компанийн мэдээллийн бодлогын баримт бичиг
 2. ХХК-ийн баримт бичиг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журам татаж авах
 3. Архивын журам
 4. Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм татаж авах
 5. Хөдөлмөрийн дотоод журам татаж авах
 6. ХХК-ийн ёс зүйн дүрэм
 7. ХХК-ийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам
 8. ХХК-ийн нууцын журам
 9. ХХК-ийн ажилтнуудын гадаад, дотоодод албан томилолтоор ажиллах журам
 10. Удирдлагуудын мэдээлэл солилцох хурлын журам
 11. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд зарцуулах хөрөнгийг шийдвэрлэх үйл ажиллагааны тухай журам
 12. ХХК-аас хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай харилцах журам
 13. Цахим хуудас ажиллуулах түр журам
 14. Автомашины ашиглалт, шатахуун зарцуулалтыг зохицуулах журам
 15. Автомашинаар зорчих журам
 16. Зочин хүлээн авах журам
 17. Ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах журам
 18. Гэрээний төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах журам
 19. ХХК-ийн охин болон хараат компанийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх журам
 20. ХХК-ийн охин болон хараат компанийн өмч хөрөнгө эзэмших, ашиглах захиран зарцуулах журам
 21. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд зарцуулах хөрөнгийг шийдвэрлэх үйл ажиллагааны тухай журам
 22. Компанийн цахим хуудас ажиллуулах түр журам
 23. Компанийн аюулгүй ажиллагааны бодлогын баримт бичиг
 24. Компанийн эрсдэлийн бодлогын баримт бичиг
 25. Ажилтны хувийн хэрэг хөтлөх журам
 26. Албан хэрэг хөтлөлтийн журам
 27. Дарамт хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журам
 28. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам

Хүний нөөцийн дүрэм, журмууд

 1. Ажилтны үр дүнг үнэлэх, урамшуулал тооцох журам
 2. Цалин хөлсний журам татаж авах
 3. Ажлын гүйцэтгэлийг илтгэх, дүгнэх журам
 4. Мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох журам
 5. Ажилтан сонгон шалгаруулах журам
 6. Сургалтын журам
 7. Шагнал урамшууллын журам
 8. Ажлын цаг ашиглалтын журам

Санхүүгийн үйл ажиллагааны журмууд

 1. Санхүүгийн үйл ажиллагааны дотоод журам татаж авах
 2. Санхүүгийн үйл ажиллагааны аудит, мониторингийн хэлтсийн ажиллах журам
 3. Байгууллагын төлбөрийн картыг ашиглах журам /өөрчлөлтийн хамт/
 4. Эрсдэлийн удирдлагын хорооны журам
 5. Компанийн эрсдэлийн удирдлагын бодлогын баримт бичиг