Өмгөөлөгч авахдаа дараах зүйлсийг анхаарвал тохиромжтой.

1. Хууль зүйн мэргэжлийн боловсрол эзэмшсэн огноо
2. Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан огноо;
3. Ажлын байрны хаяг;
4. Эрх зүйн мэргэшсэн чиглэл зэрэг тусгагдана

өмгөөлөгч авах зөвлөгөө