Цалин хөлс олгох журам гэж юу вэ?

Цалин хөлс олгох журмаар ажилтны цалин хөлс авах эрхийг ил тод нээлттэйгээр хангах, ажил олгогч болон ажилтны зүгээс түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, түүнтэй холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. Энэхүү журмаар цалин хөлсний төрлийг тодорхойлж өгсөн. Ингэснээр ажилтаны цалингийн бүтэц нь тодорхой болох юм.  Мөн цалин олголт болон суутгалын талаар тусгаж өгснөөр байгууллагын нийт ажилчид цалингийн талаарх тодорхой нэгдсэн зохицуулалтыг  дагаж мөрдөхөд хялбар болно.