“Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм”
Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол
—2015.06.29. Дугаар 269
”ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах
норматив батлах тухай” Хөдөлмөрийн сайдын тушаал.
—2015.06.22. дугаар а/114
”Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журам батлах тухай”
Хөдөлмөрийн сайдын тушаал.
—2015.11.16. Дугаар а/223
“Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд хийх үнэлгээний
тарифийг шинэчлэн батлах тухай” Нийгмийн хамгаалал,
хөдөлмөрийн сайдын тушаал
—2010. 07.16 Дугаар 102
”Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион
байгуулах, шалгалт авах журам батлах тухай” Хөдөлмөрийн
сайдын тушаал
— 2016.02.05. дугаар а/33
“Эрүүл –Аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага
шалгаруулах журам батлах тухай” Хөдөлмөрийн сайдын
тушаал
—2013 он Дугаар а/61
“Барилгын ажилд ХАБЭА-н шаардлагыг хангуулах нийтлэг
журам” боловсруулж, Хөдөлмөрийн болон Барилга, хот
байгуулалт, Засгийн газрын шадар сайдын хамтарсан
тушаалаар 2015 оны 7 дугаар сард батлуулсан.
— 2015 он Дугаар а/82, 141, 123
“Ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачилсан зөвлөмж”
Хөдөлмөрийн сайдын тушаал
—2015 он Дугаар а/295

Эх сурвалж : srm.mn