ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ / ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зорилго, зорилт

1999 оны хөдөлмөрийн тухай хууль нь хөдөлмөрийн гэрээнд үндэслэн үүссэн харилцаагаар тодорхойлогддог байсан бол 2021 оны шинэчилсэн хөдөлмөрийн тухай хууль нь хөдөлмөрийн харилцааг илүү өргөтгөж, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа болж өргөжүүлсэн.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Өмнөх Хөдөлмөрийн тухай хууль нь бичгээр гэрээг байгуулсан тохиолдол зөвхөн хөдөлмөрийн гэрээний харилцаа үүсэх зохицуулалттай байсан ба шинэчилсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажилтан, ажил олгогч хоёрын хоорондох хөдөлмөрийн гэрээ байгуулагдахаас өмнөх үеийн харилцааг бий болгож байна.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ 

Зүйл заалт 1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль 21.4-р зүйл 2021 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль 49-р зүйл
Гэрээний гол нөхцөл Ажлын байрны буюу албан тушаалын нэрАжлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэгҮндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээХөдөлмөрийн нөхцөл Ажлын байрны нэр, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан гүйцэтгэх ажил үүрэгАжил үүрэг гүйцэтгэх байршилЦалин хөлсний байршилХөдөлмөрийн нөхцөл

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Зүйл заалт 1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль 23-р зүйл 2021 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль 50р- зүйл
Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа Хөдөлмөрийн гэрээ нь хугацаатай ба хугацаагүй байнаХөдөлмөрийн гэрээг дор дурдсан хугацагаар байгуулна.Байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй Хөдөлмөрийн гэрээг доор дурдсанаас бусад тохиолдолд хугацаагүй байгуулна:дагалднаар ажиллуулах;туршилтын хугацаагаар ажиллуулах;улирлын шинжтэй ажил гүйцэтгүүлэх;ажлын байр нь хадгалагдаж байгаа ажилтны оронд ажиллуулах;түр ажлын байранд ажиллуулах;санхүүжилт, хийгдэх ажлын цар хүрээтэй холбоотой цаг хугацаагаар хязгаарлагдсан ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх.улирлын шинжтэй ажил үүргийг байнга эрхэлдэг ажилтантай хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Дээрх зохицуулалтанд “үл өрсөлдөх үүрэг” шинээр нэмэгдэж орж ирсэн юм. Уг үүргийн хүрээнд бизнес эрхлэгч буюу ажил олгогчийн бизнесийг тогтвортой байлгаж нууцыг задруулахгүй байхад оновчтой зохицуулалт болохоор байна.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Зүйл заалт  1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль 70-р зүйл 2021 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль 84-р зүйл
Ажил, амралтын цаг Долоо хоногийн ажлын цаг нь 40 хүртэл байнаЕрдийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг байнаАжлын дараалсан хоёр өдрийн хоорондох тасралтгүй амралт нь 12 цаг ба түүнээс дээш хугацаатай байна. Долоо хоногийн ердийн ажлын цаг 40-с илүүгүй байнаЕрдийн ажлын өдрийн үргэлжлэл найман цагаас тилүүгүй байнаНасанд хүрээгүй хүний долоо хоногийн ажлын цаг 30-с илүүгүй байна.Долоо хоногийн ажлын цагийн дээд хязгаар нь 56 цагаас илүүгүй байна. өдөрт ажиллах илүү цагийн хязгаар нь дөрвөн цагаас илүүгүй байнаАжил олгогч ажилтны ажлын цагийн бүртгэлийг хөтлөх үүрэгтэй

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Зүйл заалт 1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль 131.1-р зүйл 2021 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль 123.2р зүйл
Сахилгын шийтгэл СануулахҮндсэн цалинг гурван сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулахАжлаас халах Өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр хаалттай сануулахНийт ажилтанд зарлах хэлбэрээр нээлттэй сануулахҮндсэн цалинг гурван сар хүртэл хугацаар 20 хүртэл хувиар бууруулахАлбан тушаал бууруулахАжил олгогчийн санааичлгаар хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Уг зохицуулалт өмнөх Хөдөлмөрийн тухай хуулинд тусгагдаагүй байсан нь сахилгын шийтгэл ногдуулахаасаа өмнө ажилтантай уулзаж тайлбар авах ёстойг тусгасан байна.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ

1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 24.1 “байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээнээс өөр төрлийн гэрээ байгуулахыг хориглоно” гэсэн зохицуулалт байдаг ба уг зохицуулалт нь гэрээ байгуулагч 2 талд ойлгомжгүй байдлыг бий болгодог байсан ба шинэчилсэн найруулгаар гэрээний төрлүүд гэх шинэ зохицуулалт оруулж ирснээс уг ойлгомжгүй байдлыг зассан. Энэ нь эдгээр хөдөлмөрийн гэрээний төрлүүдээр гэрээ байгуулсан ажил олгогч, ажилтан нь хөдөлмөрийн харилцааны үндсэн эрх эдэлж, үүрэг хүлээхээр болж байна.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Зүйл заалт 1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль 22-р зүйл 2021 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль 65-р зүйл
Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ буюу контракт Өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгогдсон этгээд нь өмчлөх эрхийнхээ тодорхой хэсгийг хэрэгжүүлэхдээ бусдын хөдөлмөрлөх үйл ажиллагааг, мөн ажил олгогч нь иргэний гоц буюу ховор авьяас, өндөр ур чадварыг хөлслөн авч ашиглах зорилгоор иргэнтэй контракт байгуулна Өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгогдсон этгээд нь өмчлөх эрхийнхээ тодорхой хэсгийг ажилтнаар дамжуулан хэрэгжүүлэх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагын түвшний ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх зорилгоор тухайн ажилтантай онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болно

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Эдгээр зохицуулалт нь шинэ Хөдөлмөрийн тухай хуулинд тусгагдаж дөнгөж төрсөн болон 3 хүтртэлх насны хүүхэдтэй эцэг, эхэд хөдөлмөрийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн байна.