Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх

 1. Компани үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх
 2. Шинээр байгуулах хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-03 маягт/
 3. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 Маягт/
 4. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт
 6. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр /тогтоол/
 7. Дүрэм
 8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр
 9. Охин /хараат/ компани үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр /тогтоол/
 10. Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт
 11. Хөрөнгийн нотлох баримт
 12. Хамтарсан компани үүсгэн байгуулах
 13. Нөхөрлөл үүсгэн байгуулах
 14. Шинээр байгуулах хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-03 маягт/
 15. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 Маягт/
 16. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
 17. Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт
 18. Хөрөнгийг нотлох баримт
 19. Бүх гишүүдийн хурлын тогтоол
 20. Үүсгэн байгуулах гэрээ
 21. Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт
 22. Хоршоо үүсгэн байгуулах
 23. Шинээр байгуулах хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-03 маягт/
 24. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 Маягт/
 25. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
 26. Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт
 27. Гишүүдээс нийлүүлсэн хувь хөрөнгийг нотлох баримт
 28. Бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр /тогтоол/
 29. Дүрэм
 30. Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт
 31. Хоршоо/Төрийн бус байгууллага үүсгэн байгуулах
 32. Шинээр байгуулах хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-03 маягт/
 33. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 Маягт/
 34. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
 35. Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт
 36. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, /тогтоол/, хурлын тэмдэглэл
 37. Удирдах зөвлөлийн тогтоол, /хурлын тэмдэглэл/
 38. Дүрэм
 39. Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар
 40. Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт
 41. Сан үүсгэн байгуулах
 42. Шинээр байгуулах хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-03 маягт/
 43. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 Маягт/
 44. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
 45. Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт
 46. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, /тогтоол/, хурлын тэмдэглэл
 47. Удирдах зөвлөлийн тогтоол, /хурлын тэмдэглэл/
 48. Дүрэм
 49. Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар
 50. Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт
 51. Сүм хийд шашны байгууллага үүсгэн байгуулах
 52. Шинээр байгуулах хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-03 маягт/
 53. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 Маягт/
 54. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
 55. Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт
 56. Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол
 57. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр /тогтоол/
 58. Удирдах зөвлөлийн тогтоол
 59. Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар
 60. Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт
 61. Салбар, төлөөлөгчийн газар үүсгэн байгуулах
 62. Салбар, төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-04 маягт/
 63. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 Маягт/
 64. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 65. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 66. Шийдвэр /тогтоол/
 67. Журам
 68. Гадаадын иргэн бол паcпортын хуулбар
 69. Хаягийн нотлох баримт
 70. Татварын албаны тодорхойлолт
 71. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани байгуулах
 72. Шинээр байгуулах хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-03 маягт/
 73. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 Маягт/
 74. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
 75. Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт
 76. Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр /тогтоол/, /хурлын тэмдэглэл/
 77. Дүрэм
 78. Гэрээ
 79. Хөрөнгө оруулалтыг нотлох баримт
 80. Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт
 81. Паспортын хуулбар

Хуулийн этгээдийг шинээр бүртгүүлэх

 1. Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэх 📑
 2. Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага /Холбоо/ шинээр бүртгүүлэх 📑
 3. Хоршоо шинээр бүртгүүлэх 📑
 4. Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх 📑
 5. Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэх 📑
 6. Салбар, төлөөлөгчийн газар шинээр бүртгүүлэх 📑
 7. Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэх /2005 оноос өмнө байгуулагдсан хуулийн этгээд/ 📑
 8. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани шинээр бүртгүүлэх 📑
 9. Дүрмийн шинэчилсэн найруулга бүртгүүлэх 📑
 10. Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар шинээр авах 📑
 11. Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 📑
 12. Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэхэд 📑
 13. Холбоо /Төрийн бус байгууллага/ шинээр бүртгүүлэхэд 📑
 14. Сан шинээр бүртгүүлэхэд 📑

Хуулийн этгээдийн бүртгэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

 1. Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөгдөх 📑
 2. Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх /нэмэгдэх, хасагдах/ 📑
 3. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрчлөх /нэмэх, хасах/ 📑
 4. Хуулийн этгээдийн удирдлага өөрчлөх /гүйцэтгэх захирал, дарга, тэргүүн/ 📑
 5. Үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх /нэмэх, хасах/ 📑
 6. Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх 📑
 7. Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөх 📑
 8. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин авах /үрэгдүүлсэн, хуучирсан, гэмтээсэн/ 📑
 9. Хуулийн этгээд татан буулгах 📑
 10. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгах 📑
 11. Гадаадын компанийн төлөөлөгчийн газрын хугацаа сунгах 📑
 12. Тамга, тэмдэг устсан, хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах 📑
 13. Хяналтын дугаарын улсын бүртгэлийн хуудсыг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин авах 📑
 14. Тамга, тэмдгээ хураалган хяналтын дугаар дахин авах 📑
 15. Тамга, тэмдгээ хураалгах 📑