ХАБЭА-Н АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДАХ АЖИЛ ҮҮРЭГ

 1. Урьдчилсан зааваарчилгааны маягт хийх
 2. Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгааны маягт хийх
 3. Ээлжит давтан зааварчилгаа өгөх хуудас хийх
 4. Ээлжит бус давтан зааварчилгаа өгөх хуудас хийх
 5. Нийт ажилчдын дагаж мөрдөх аюулгүй ажиллагааны товч журам
 6. ХАБЭА-н зөвлөлийн ажиллах журам
 7. ХАБЭА-н дотоод хяналтын журам
 8. Аюулыг мэдээлэх хуудас ашиглах журам
 9. ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам
 10. ХАБЭА-н сургалтын төлөвлөгөө хийх
 11. Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцас олголт, ашиглалтын журам
 12. Ажлын тусгай хамгаалах хэрэгсэл олгох жагсаалт хийх
 13. Хамгаалах хэрэгслийн бүртгэл олголт бүртгэх маягт хийх
 14. Ажиллагсдын нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийн ашиглалтын норм хийх
 15. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн ажлыг зохион байгуулах, хяналт хийх журам
 16. Ажлын байрны хяналт шалгалт хийх журам
 17. Аюулгүй ажиллагааг сахиулах ажилчдын оролцоог хянах шалгалтын журам
 18. ХАБЭА-н осолд дөхсөн байдлыг судлах журам
 19. Осол мэдээлэх хуудас
 20. Ослын судалгааны маягт
 21. Ослын судалгаа
 22. Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, тэмдэгтүүд, түүнийг дагаж мөрдөх журам
 23. Ажлын байрны үзлэг шалгалт хийх журам
 24. ЖОЛООЧИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА ХЯНАЛТЫН ХУУДАС жолоочийн аюулгүй АЗ гаргах
 25. Гараар ачаа өргөх, зөөх, шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагааны журам
 26. Автомашин ашиглалтын журам
 27. Галын аюулгүй байдлын журам
 28. Онцгой байдлын үед /өндөржүүлсэн бэлэн байдал/ ажиллах журам
 29. БАЙГУУЛЛАГЫН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН төлөвлгөгөө /ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ БЭЛТГЭХ/
 30. ХАБЭА-н бүртгэл судалгааны анкет
 31. Бүх ажилчдын ХАБЭА-н хувийн хэрэг нээх
 32. Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгийн хуудас
 33. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал, маягт боловсруулах
 34. Нийт ажилчдын ХАБЭА-н сургалтын сэдэвчилсэн төлөвлөгөө хийх
 35. Нийт ажилчдын сургалтын төлөвлөгөөт хичээл бэлтгэх
 36. “Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй” сургалтын шалгалтын тест хийх
 37. ХАБЭА-н нийт ажилчдын сургалтын шалгалтын тест бэлдэх
 38. ХАБЭА-н тайлан бичих загвар гаргах
 39. ХАБЭА-н төсөв, хамгаалах хэрэгслийн бүртгэл /жилийн төлөвлөлт/
 40. 2021 оны ХАБЭА-н ажлын төлөвлөгөө
 41. Ажилчдын үйлдвэрлэлийн болон ажлын байр, талбай, ахуйн байрны аюулгүй байдал
 42. Хөдөлмөрийн нөхцөл болон ажлын байрны хүнд, хортой нөхцөлд ажиллах аюулгүй ажиллагаа
 43. Ажлын талбайд ажлын тусгай хувцасаар хангах, ашиглах, хяналт тавих
 44. Хамгаалах хэрэгслийг ашиглах зааварчилгаа. /толгой, нүд, хөл, гар, бие/
 45. Үйл ажиллагааны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө гаргах
  Эх сурвалж : Форум сургалтын төв