Хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн дараахь үүргийг гүйцэтгэдэг.
Хөдөлмөрийн чиг үүргийн хүрээнд хөдөлмөр хамгааллын удирдлагын тогтолцооны зохицуулалтын дэмжлэг:
1) Ажил олгогчийн үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн хөдөлмөр хамгааллын талаархи төрийн зохицуулалтын шаардлагыг агуулсан зохицуулалтын эрх зүйн актуудын бэлэн байдал, хадгалалт, хүртээмжийг хангах;
2) Хөдөлмөр хамгааллын удирдлагын тогтолцоог бий болгож, үйл ажиллагааг нь хангах орон нутгийн зохицуулалтын төслийг боловсруулах;
Хөдөлмөр хамгааллын асуудлаар хамтын гэрээ, хөдөлмөр хамгааллын гэрээ, ажилчидтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний хэсгүүдийн саналыг бэлтгэх;
4) Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй байдлын асуудлаар ажилчдын төлөөллийн байгууллагатай харилцаж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудлаар орон нутгийн баримт бичгийг зохицуулах;
5) Шинээр хүчин төгөлдөр болсон эсвэл хөдөлмөрийн эрх зүйн хэм хэмжээг агуулсан одоогийн зохицуулалтын эрх зүйн актуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тохиолдолд хөдөлмөр хамгааллын талаархи орон нутгийн зохицуулалтыг хянан үзэх.

Хөдөлмөрийн чиг үүргийн хүрээнд хөдөлмөр хамгааллын чиглэлээр ажилчдыг сургах:
1) Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын чиглэлээр сургах ажлыг төлөвлөх;
2) Хөдөлмөр хамгааллын талаархи танилцуулга хийх, анхан шатны, үе үе, ээлжит бус, зорилтот зааварчилгааг зохион байгуулах, менежер, хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтнүүдийг сургах, ажилчдыг ажил дээрээ хохирогчдод анхны тусламж үзүүлэх арга, арга зүйд сургах;
3) Ажилчдад хөдөлмөрийн аюулгүй арга, техник, хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгааг сургах сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад бүтцийн хэлтсийн дарга нарт арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;
4) Ажилчдыг хөдөлмөрийн аюулгүй арга, техникт сургах, хөдөлмөр хамгааллын талаархи танилцуулга, зохицуулалтын шаардлагын дагуу дадлага хийх ажилд хяналт тавих;
5) Ажилчдын хөдөлмөр хамгааллын шаардлагын талаархи мэдлэгийг шалгах.

Хөдөлмөрийн чиг үүргийн хүрээнд хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөр хамгааллын талаархи мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах.
1) Ажилчдад ажлын байрны нөхцөл, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл мэндэд хохирол учруулах эрсдэл, тэдэнд олгосон баталгаа, нөхөн олговор, хувийн хамгаалах хэрэгслийн талаар мэдээлэх;
2) Ажилтан, тэдгээрийн төлөөллийн байгууллага, байгууллагын бүтцийн хэлтсээс хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй байдлын талаархи мэдээлэл, саналыг цуглуулах;
3) Ажил олгогчоос бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичгийг гүйцэтгэх засаглал, үйлдвэрчний эвлэлийн хяналтын байгууллагад өгөхөд бэлтгэдэг;
4) Ажил олгогчийн хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөр хамгааллын байдлыг тодорхойлсон мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах ажлыг зохион байгуулдаг;
5) Ажил олгогчдод хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөр хамгааллын талаархи тайлангийн
(статистикийн) баримт бичгийг бэлтгэдэг.

Хөдөлмөрийн чиг үүргийн хүрээнд хөдөлмөрийн нөхцөлийг харгалзан мэргэжлийн эрсдлийн
түвшинг бууруулах:
1) Мэргэжлийн эрсдэлийг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх, үнэлэх;
2) Аюулгүй нөхцөл, хөдөлмөр хамгааллыг хангах, хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй байдлыг
сайжруулах, мэргэжлийн эрсдэлийг удирдах арга хэмжээний төлөвлөгөө (хөтөлбөр) боловсруулдаг;
3) Ажилчдын аюулгүй хөдөлмөр эрхлэх урам зоригийн түвшин, хөдөлмөрийн нөхцлийг
сайжруулахад ажилчдын сонирхол, хөдөлмөр хамгаалалтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээг боловсруулдаг;
4) Зохицуулалтын шаардлагын дагуу ажилчдын ажил, амралтын горимыг хангах, тэдэнд олгох
нөхөн олговрын жагсаалтыг гаргах талаар санал боловсруулдаг;
5) Үйлдвэрлэлийн байгууламжийг хүлээн авах, ашиглалтад оруулах баримт бичигт дүн шинжилгээ хийж, хөдөлмөр хамгааллын улсын зохицуулалтын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх;
6) Урьдчилсан болон үе үе эрүүл мэндийн үзлэг, бусад заавал хийх эрүүл мэндийн үзлэг (шалгалт), сэтгэцийн эмчийн заавал үзлэгийг зохион байгуулах;
7) Ажилчдыг хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангах, тэдгээрийн хадгалалт, нөхцөл байдал,
ашиглалтын чадварыг үнэлэх ажлыг зохицуулах, хянах;
8) Хамтын хамгаалалтын хэрэгслийг суурилуулах ажлыг зохион байгуулах;
9) Зохицуулалтын баримт бичгийн шаардлагын дагуу эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ, ажилчдад зориулсан ариун цэврийн болон ахуйн үйлчилгээний шаардлагыг хангах арга хэмжээг боловсруулдаг.

Эх сурвалж : merakigroup.ru