Банкны үйл ажиллагааны чиглэлээр

 1. Банк байгуулах, Банкийг өөрчлөн байгуулах
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
 3. Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл
 4. Үүсгэх байгуулах шийдвэр /тогтоол/
 5. Дүрэм
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 7. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй тохиолдолд нотлох баримт
 8. Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт.
 9. Банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл
 10. Банк үүсгэн байгуулах гэрээ
 11. Банк байгуулах эдийн засгийн үндэслэл
 12. Аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сангүүгийн тайлан
 13. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан, боловсон хүчин, техник, тоног төхөөрөмж, ажлын байрны тодорхойлолт
 14. Банкинд хувь нийлүүлэх хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр, гарал үүслийн нотлох баримт
 15. ХЭХ-ийн шийдвэрээр өөрчлөн байгуулах, татан буулгах
 16. Банкийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
 17. Банкийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах шаардлага, хэлбэр, нөхцөл, хугацааг заасан баримт бичиг
 18. Аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан
 19. Банкийг өөрчлөн байгуулсны үр дүнд шаардагдах баримт бичгүүд
 20. Банкны эхлэлтийн тайлан тэнцэл

 

Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр

 1. Цахилгаан шат, өргөх краны угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх
 2. Нийтийн аж ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх
 3. Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил эрхлэх, барилгын материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх
 4. Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх

 

Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын чиглэлээр

 1. Төмөр замын суурь бүтэц барих, ашиглах
 2. Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэх
 3. Төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх
 4. Авто зам, замын байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
 5. Автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх
 6. Усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэх
 7. Төмөр замын суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүнийг үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах
 8. Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар үйлдвэрлэх

 

Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн чиглэлээр

 1. Радио давтамж, радио давтамжийн зурвас ашиглах
 2. Харилцаа холбооны үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх
 3. Контентийн үйлчилгээ эрхлэх
 4. Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох
 5. Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ

 

Радио, телевизийн үйлчилгээ

 1. Олон нийтийн радио, телевиз
 2. Арилжааны радио, телевиз
 3. Өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевиз
 4. Төлбөртэй радио, телевиз
 5. Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ

 

Цацраг идэвхт ашигт малтмал, цөмийн энергийн чиглэлээр

 1. Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас гаргах
 2. Цөмийн төхөөрөмж ашиглах
 3. Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах
 4. Цөмийн бодис импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булшлах
 5. Цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх, хайх
 6. Цацраг идэвхт ашигт малтмал ашиглах
 7. Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булшлах, ашиглалтын дараа газар сэргээх
 8. Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булшлах, аюулгүй болгох болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа

 

Батлан хамгаалах чиглэлээр

 1. Цэргийн зориулалттай зэвсэглэл, техник, галт хэрэглэлийг экспортлох, импортлох
 2. Цэргийн зориулалттай зэвсэглэл, техник, галт хэрэглэлийг экспортлох, импортлох
 3. Гамшгаас хамгаалах чиглэлээр
 4. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх
 5. Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр
 6. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
 7. Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа
 8. Соёлын чиглэлээр
 9. Түүх, соёлын хосгүй үнэт, үнэт дурсгалт зүйлсийг улсын хилээр нэвтрүүлэх
 10. Соёлын өвийг сэргээн засварлах, палеонтологи, археологийн хайгуул, малтлага, судалгаа хийх
 11. Музейн үйл ажиллагаа эрхлэх

 

Зохиогчийн эрх, патентийн чиглэлээр

 1. Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажиллах
 2. Эрүүл мэндийн чиглэлээр
 3. Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмж, протез үйлдвэрлэх, худалдах, импортлох
 4. Эмнэлгийн тусламж үзүүлэх бүх төрлийн үйлчилгээ эрхлэх
 5. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бодис, тэдгээрийн угтвар бодис болон эмийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэх, импортлох, экспортлох
 6. Өвчин үүсгэгч нян, түүний хорыг өсгөвөрлөх, үржүүлэх, хадгалах, нөөцлөх, тээвэрлэх, худалдах, улсын хилээр нэвтрүүлэх
 7. Ахуйн шавьж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх
 8. Биологийн идэвхт үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүнийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх үйлчилгээ эрхлэх
 9. Улсын хэмжээний болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах
 10. Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр
 11. Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл шинээр олгоход бүрдүүлэх баримт
 12. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 13. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 14. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 15. Цагдаагийн байгууллагын санал
 16. Аймаг нийслэлийн Засаг даргын санал
 17. Имортлох тамхины эрүүл ахуйн нөхцөл, тамхин дахь хорт бодисын агууламжийн талаарх эрүүл мэндийн дүгнэлтийг мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас тамхины төрөл тус бүрээр гаргуулсан баримт
 18. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт импортлох тамхинд агуулагдах бохь, никотин, бусад хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээний стандартыг Стандартчиллын үндэсний зөвлөлөөр баталгаажуулсан баримт
 19. Импортын мэдэгдэл
 20. Тамхи импортлох худалдан авах гэрээ
 21. Үйлдвэрийн чанарын сертификат тохирлын гэрчилгээ
 22. Экспортлох эрх бүхий байгууллага буюу экспортлогч улсын нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгч байгууллагын тодорхойлолт Монгол Улсын худалдаалахыг зөвшөөрсөн тухай тэмдэглэл
 23. Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архинаас бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авах
 24. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 25. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 26. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 27. Цагдаагийн байгууллагын санал
 28. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын санал
 29. Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төслийн баримт бичиг
 30. Аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн 3 жилийн тайлан
 31. Үйлдвэрийн байрны талаарх мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт
 32. Татварын албаны санал, тодорхойлолт
 33. Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
 34. Барааны тэмдгийг баталгаажуулсан баримт
 35. Стандарт хэмжил зүйн газрын тохирлын гэрчилгээний хуулбар
 36. Согтууруулах ундаа импортлох зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх бичиг баримт
 37. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн хүсэлт
 38. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 39. Цагдаагийн байгууллагын санал
 40. Стандарт хэмжил зүйн газрын тохирлын гэрчилгээний хуулбар
 41. Импортлох согтууруулах ундааны дээжийг нь хийлийн гаалийн эрүүл ахуйн хяналт шалгалт хийлгүүлэн баталгаажуулсан баримт, дүгнэлт
 42. Импортлох согтууруулах ундааны дээжийг Эрүүл ахуйн мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар урьдчилан шинжүүлж, дүгнэлтийг согтууруулах ундааны төрөл тус бүрээр гаргуулсан баримт
 43. Согтууруулах ундаа импортлох, худалдан авах гэрээ
 44. Импортлох хүнс нь зохистой дадал, хяналт, удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлснийг баталгаажуулсан баримт
 45. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 46. Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, хугацаа сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг
 47. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 48. Аж ахуйн нэгж бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүн бол иргэний үнэмлэхийг нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 49. Үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байх
 50. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 51. Хугацаа сунгуулах бол тусгай зөвшөөрлийн хугацаанд таримал ургамлын үр үйлдвэрлэсэн тухай тайлан
 52. Малын генетик нөөцийг ашиглах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх бичиг баримт
 53. Хүсэлтийн маягт
 54. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоот
 55. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүний хувьд иргэний үнэмлэхний хуулбар
 56. Үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын санал
 57. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 58. Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох, борлуулах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, хугацаа сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг
 59. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 60. Аж ахуйн нэгж бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүн бол иргэний үнэмлэхийг нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 61. Үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байх
 62. БОАЖЯ-наас авсан байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтээр шаардсан тохиолдолд нарийвчилсан үнэлгээний дүгнэлт
  Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 63. Хугацаа сунгуулах бол тусгай зөвшөөрлийн хугацаанд импортолсон, борлуулсан ургамал хамгаалахад ашиглах бодисын тайлан
 64. Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох, үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, бичил биетнийг өсгөвөрлөх, мал, үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах, гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах
 65. Лиценз авахад бүрдүүлэх бичиг баримт
 66. Хүсэлтийн маягт
 67. Лиценз хүссэн албан тоот
 68. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүний хувьд иргэний үнэмлэхний хуулбар
 69. Үржлийн мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 70. Гадаадад гаргах малын төрөл, зүйл, үүлдэр, нас, хүйс, хувийн дугаар, тоог хүсэлтэд хавсаргаж ирүүлнэ
 71. Гадаадын иргэн, хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээ
 72. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 73. Банкнаас бусад санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр
 74. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх
 75. Арилжааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх
 76. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх
 77. Банкнаас бусад этгээд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
 78. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх
 79. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах
 80. Барьцаат үнэт цаасны хөрөнгийн багцын бүртгэлийг хянагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх
 81. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаастай холбоотойгоор хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх
 82. Зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхлэх
 83. Санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр
 84. Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх
 85. Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх
 86. Үнэт цаас үйлдвэрлэх
 87. Эд мөнгөний хонжворт сугалаа гаргах
 88. Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх
 89. Гаалийн баталгаат бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх
 90. Хөрөнгийн үнэлгээ хийх
 91. Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх
 92. Хууль зүйн чиглэлээр
 93. Галт зэвсэг, сум импортлох, нийтэд худалдах
 94. Галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл үйлдвэрлэх
 95. Галт зэвсгийн сум үйлдвэрлэх, дахин цэнэглэх
 96. Галт зэвсгийн сум импортлох, нийтэд худалдах
 97. Галт зэвсэг, сум ашиглан спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх
 98. Хуулийн этгээд харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх
 99. Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаа эрхлэх
 100. Тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх
 101. Архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх
 102. Байгаль орчны чиглэлээр
 103. Озон задалдаг бодис, түүнийг агуулсан бүтээгдэхүүнийг импортлох, худалдах, ашиглах
 104. Тэсэрч, дэлбэрэхээс бусад химийн хорт болон аюултай бодис үйлдвэрлэх
 105. Тэсэрч дэлбэрэхээс бусад химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, ашиглах, худалдах, устгах
 106. Тэсэрч дэлбэрэхээс бусад химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, экспортлох, хил дамжуулан
 107. тээвэрлэх, ашиглах, худалдах, устгах
 108. Стандартаар хүлцэх хэмжээг нь тогтоогоогүй бохирдуулах бодис агаарт гаргах
 109. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийх
 110. Байгаль орчинд онцгой хор хөнөөл учруулж болзошгүй нөлөө бүхий химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, худалдах, үйлчилгээ эрхлэх
 111. Боловсрол, шинжлэх ухааны чиглэлээр
 112. Их сургууль, дээд сургууль, коллежийн үйл ажиллагаа эрхлэх;
 113. Магистр, докторын зэрэг олгох сургалт эрхлэх
 114. Дээд боловсролын шинэ мэргэжлээр сургалт явуулах
 115. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх
 116. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын шинэ мэргэжлээр сургалт явуулах
 117. Гадаад улсад боловсрол эзэмшүүлэх, сургалтад хамруулахад зуучлах үйлчилгээ
 118. Олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль болон ерөнхий боловсролын лаборатори сургуулийг байгуулах
 119. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай цэцэрлэг, сургууль байгуулах
 120. Түлш, эрчим хүчний чиглэлээр
 121. Эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барьж байгуулах
 122. Эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, диспетчерийн зохицуулалт хийх, түгээх, хангах, борлуулах үйл ажиллагаа эрхлэх
 123. Зуух, даралтат сав, шугам хоолойн угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх
 124. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр
 125. Гадаадад ажиллах хүч гаргах, гадаадаас ажиллах хүч авах, хөдөлмөр эрхлүүлэх талаар иргэдэд зуучлах үйлчилгээ эрхлэх
 126. Үйлдвэрлэл, худалдааны чиглэлээр
 127. Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх
 128. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, экспортлох, үйлдвэрлэх, пиротехникийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, үзвэрийн зориулалтаар ашиглах, тэсэлгээний ажил явуулах
 129. Ашигт малтмалын хайгуул хийх
 130. Ашигт малтмал ашиглах
 131. Согтууруулах ундаа импортлох
 132. Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх
 133. Тамхи импортлох
 134. Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх
 135. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх
 136. Бүх төрлийн шатахууныг импортлох, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх
 137. Газрын тос хайх
 138. Уламжлалт бус газрын тос хайх
 139. Газрын тос ашиглах
 140. Уламжлалт бус газрын тос ашиглах
 141. Үүсмэл орд ашиглах
 142. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зөвшөөрөл олгох аж ахуй
 143. Эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах
 144. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах
 145. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх
 146. Эмчилгээний гоо заслын үйлчилгээ
 147. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах
 148. Агаарт бохирдуулах бодис гаргадаг, физикийн хортой нөлөөлөл үзүүлдэг үйлдвэрлэл эрхлэх, суурин эх үүсвэр ашиглах
 149. Тамхи худалдах