Оюу толгойд бүртгүүлэхэд шаардлагатай материалууд:
1. Байгууллагын гэрчилгээ
2. Санхүүгийн тайлан сүүлийн 3 жил /https://ebalance.mof.gov.mn/ – сайтаас файлаар авах/
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл
4. Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл
5. Ажилчидын мэдээлэл
6. Тамга, гарын үсэг хоосон цаасан дээр зурсан байх хэрэгтэй. /Манай баримт бичгийг авч өөрсдөө бүртгүүлэх бол шаардлагагүй/