Маягтууд

 1. Санхүүгийн анхан шатны бүртгэлийн маягт бөглөх заавар /Сангийн сайд 2017/347/
 2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, хөтлөх аргачлал /
 3. Сангийн сайд 2017/348//
 4. Аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлан тодруулгыг бэлтгэх заавар /Сангийн сайд 2017/361//
 5. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлангийн маягт НД7, НД8
 6. Санхүүгийн тайлангийн жишиг загвар-Төсөл бичигч нарт
 7. Нийгмийн даатгалд бүртгүүлэх албан тоот загвар
 8. Хувь хүн татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх
 9. Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан илгээх заавар

 

Санхүүгийн анхан шатны бүртгэлийн маягт татаж авах

 1. Агуулахын бүртгэл
 2. Ажилчин, албан хаагчдын хэрэглэж байгаа эд хөрөнгийн ашиглалтын бүртгэл
 3. Ажлын даалгавар нэгтгэл
 4. Ажлын даалгавар
 5. Ажлын цаг ашиглалтын бүртгэл
 6. Ажлын цаг ашиглалтын бүртгэлийн томъёолсон тэмдэглэл
 7. Ажлын цагийн тооцоо
 8. Бараа материал хүлээн авалтын баримт
 9. Бараа материалыг гаргах зөвшөөрөл
 10. Бараа материалын тооцоо бодсон баримт
 11. Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан
 12. Бэлэн мөнгөний зарлагын баримт
 13. Бэлэн мөнгөний орлогын баримт
 14. Бэлэн мөнгөний тооллогын баталгаа
 15. Жолоочийн тооцооны хуудас
 16. Зарлагын баримт
 17. Мөнгөн урьдчилгааны тайлан
 18. Нэхэмжлэх
 19. Орлогын баримт
 20. Тооллогын үр дүн болон тооцоо бодолтын талаар эд хариуцагчаас өгөх тайлбар
 21. Тооцооны үлдэгдлийн баталгаа
 22. Төлбөрийн баримт
 23. Үндсэн хөрөнгийг дотоодод шилжүүлэх дагалдах хуудас
 24. Үндсэн хөрөнгийн өргөтгөл, сайжруулалт, их засварыг хүлээн авах баримт
 25. Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасах баримт
 26. Үндсэн хөрөнгө хүлээн авах, шилжүүлэх баримт
 27. Цалин олгох хүснэгт
 28. Цалингийн тооцооны карт
 29. Цалингийн урьдчилгаа олгох хүснэгт
 30. Шаардах хуудас