Мөрдөн шалгах ажиллагаа шаардлагатай гэж харилцаа холбоог мөрдөн тагнах ажиллагаа явуулах шүүхийн шийдвэр гаргасан шүүгч (эсвэл, шүүхийн шийдвэр хайх буюу олж авах ажиллагаа нь амжилтгүй болсон төрийн агент, зарим бусад шүүгч) мөрдөн шалгах ажиллагааг баталгаажуулахтай холбогдох мэдээллийг шийдвэрлэнэ. Өөр тусгай шүүгч аливаа нэг мөрдөн шалгах ажиллагааг даалгасан, холбогдох мэдээллээс хэтрүүлэн хөрөнгийн хариуцлага ногдуулж болно. Нэгэнт мөрдөн шалгах ажиллагаанд орж дүгнэгдсэн мэдээллийг устгалд оруулна. 

 

Холбогдох зарчим(ууд): Хууль зүйн үндэслэлтэй байх, эрх бүхий шүүхийн байгууллага, зүй ёсны ажиллагаа, хууль бусаар хандахын эсрэг баталгаа Хувь хүний нууцад хөндлөнгөөс хууль бусаар оролцох нь ардчилсан засаглалын үнэ цэнийг бууруулсан хүний эрхийн зөрчил юм. 27 Ердөө багахан хэмжээний хөндлөнгийн оролцоо хүртэл бүхэлд нь авч үзвэл ноцтой зөрчил бий болгодог. Төрийн агентууд харилцаа холбооны мөрдөн тагнах үйл ажиллагааг зохисгүй явуулсан тохиолдолд заавал шүүхийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд дуудагддаг байх ёстой. Энэхүү Хэрэгжүүлэх удирдамжид дурдсанаас бусад мөрдөн тагнах ажиллагаа явуулах шаардлагатай гэж үзвэл, шүүгч тухайн агентад харилцаа холбоог мөрдөн тагнах ажиллагаатай холбогдох шүүхийн шийдвэр зөрчсөн нь тогтоогдсон тохиолдолд аливаа шүүхийн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах тухай шийдвэр гаргана. Үүнээс гадна, төрийн агент шүүхийн шийдвэр хамрах хүрээнээс гадуур үйлдэл хийсэн, эсхүл бусдад ийм үйлдэл хийх заавар өгсөн, тухайн хамгаалагдсан мэдээлэл нь зайлшгүй шаардлага бүхий мэдээлэл агуулаагүйг мэдсэн боловч санаатайгаар нэвтэрсэн, хамгаалагдсан мэдээллийг хууль эрх зүйн баримт бичигт зааснаас бусад зорилгоор ашигласан, шүүхийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан бусад төрлийн нэмэлт зарчим, шаардлагыг зөрчсөн зэрэг нь энэ тохиолдолд мөн адил шүүгч шүүхийн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах шийдвэр гаргах үндэслэл болно.

Шүүхийн мөрдөн шалгах ажиллагаа нь нийтэд нээлттэй байх ба хариуцсан шүүгчийг томилохдоо харилцаа холбоог мөрдөн тагнах ажиллагаатай холбогдсон шүүхийн шийдвэр гаргасан шүүгчийг томилохгүй. Мөрдөн тагнах ажиллагаа гүйцэтгэх шаардлагатай аливаа нөхцөлд тус нөхцлийг бүрдүүлсэн аливаа мэдээллийг бусад олж авсан мэдээллээс тусгаарлан битүүмжилсэн байна. Мөрдөн шалгах ажиллагааны үеэр битүүмжлэлтэй мэдээллийн нууцлалыг хадгалах хариуцлагыг шүүгч хүлээнэ. Битүүмжлэлтэй мэдээллийг мөрдөн шалгах ажиллагаанаас бусад зорилгоор ашиглахыг хатуу хориглоно. Мөрдөн шалгах ажиллагаа дуусмагц, шүүгч бүх мэдээллийг устгуулна.

Аливаа мөрдөн шалгах ажиллагаанд оролцож буй төрийн агентыг шүүх ажиллагаа дуусгавар болох хүртэл аливаа харилцаа холбооны мөрдөн тагнах ажиллагаанд оролцохыг хориглоно. Мөрдөн шалгах ажиллагааг хариуцахаар томилогдсон шүүгч тухайн төрийн агентад үйл ажиллагааг нь түр зогсоох, түдгэлзүүлэх, нөхөн олговор төлүүлэх, нийтэд хүлцэл өчсөн мэдэгдэл хийлгэх, урт хугацааны хяналт тавих, тайлан гаргуулах болон бусад хуулиар олгогдсон захиргааны шийтгэл ногдуулах эрхтэй байна. Шүүхийн мөрдөн шалгах ажиллагааны үед халдлагад өртсөн иргэний зүгээс иргэний арга хэмжээ урьдчилж авахыг хэрхэвч зөвшөөрөхгүй. Хэрэв халдлагад өртсөн хэрэглэгч иргэний арга хэмжээ авах сонголт хийвэл холбогдох мэдээлэл устгагдах хүртэл түүний битүүмжлэлийг алдагдуулахгүй.