Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бичиг баримт

 1. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой дүрэм, журмууд
 2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
 3. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах шийдвэрийн төсөл
 4. Нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх замаар компанийг өөрчлөн байгуулах шийдвэрийн төсөл
 5. Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, түүний тоог тогтоох шийдвэрийн төсөл
 6. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх шийдвэрийн төсөл
 7. Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох шийдвэрийн төсөл
 8. Хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх шийдвэрийн төсөл
 9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох шийдвэрийн төсөл
 10. Хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаа, бусад үнэт цаасыг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхээ хэрэгжүүлэх эсэх шийдвэрийн төсөл
 11. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах шийдвэрийн төсөл
 12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд энэ хуулийн арван нэгдүгээр бүлэгт заасан их хэмжээний хэлцлийг батлах шийдвэрийн төсөл
 13. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд энэ хуулийн арван хоёрдугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах шийдвэрийн төсөл
 14. Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг зөвшөөрөх шийдвэрийн төсөл
 15. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох шийдвэрийн төсөл
 16. Компанийн жилийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, хөрөнгийн талаар тайлан дүгнэсэн
 17. шийдвэрийн төсөл
 18. Төлөөлөн удирдах зөвлөлгүй хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэх асуудлууд:
 19. Компанийн үнэт цаасыг гаргах шийдвэрийн төсөл
 20. Гүйцэтгэх удирдлагын багийн эрх хэмжээг тогтоох шийдвэрийн төсөл
 21. Компанийн гүйцэтгэх захирал болон гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдийг сонгох, тэдгээрийн бүрэн эрхийг тогтоох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох шийдвэрийн төсөл
 22. Гүйцэтгэх удирдлагын гишүүний цалин, урамшууллыг тогтоох шийдвэрийн төсөл
 23. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар гүйцэтгэх удирдлагаас гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах шийдвэрийн төсөл
 24. Аудитын байгууллагыг сонгож, гэрээ байгуулах шийдвэрийн төсөл
 25. Ногдол ашгийн хэмжээг тогтоож, төлөх журмыг батлах шийдвэрийн төсөл
 26. Гүйцэтгэх удирдлагын дотоод зохион байгуулалтыг батлах шийдвэрийн төсөл
 27. Компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газрыг байгуулах шийдвэрийн төсөл
 28. Компанийн эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох шийдвэрийн төсөл
 29. Нэг хувьцаа эзэмшигч эрхээ өөрөө хэрэгжүүлэх

 

Төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/

 1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журмууд
 2. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
 3. ТУЗ -ийн дэргэдэх дотоод аудитын дүрэм
 4. ТУЗ -ийн нарийн бичгийн даргын ажиллах журам
 5. ТУЗ -ийн дэргэдэх дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааны журам
 6. Салбар нэгжийн ажиллах журам
 7. Ногдол ашгийн бодлого
 8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоол
 9. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоох тогтоолын төсөл
 10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тогтоолын төсөл
 11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн
 12. жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох
 13. бусад асуудлыг шийдвэрлэх тогтоолын төсөл
 14. Компанийн зарласан хувьцааны төрөл болон тоонд багтаан хувьцаа гаргах тогтоолын төсөл
 15. Компанийн дүрэмд заасан хувьцаанд хамаарах болон бусад үнэт цаас гаргах тогтоолын төсөл
 16. Компанийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох тогтоолын төсөл
 17. Өөрийн гаргасан хувьцаа, бусад үнэт цаасыг худалдан авах буюу эргүүлэн авах тогтоолын төсөл
 18. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, өөрчлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох тогтоолын төсөл
 19. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах гэрээний нөхцөл, түүнд олгох шагнал, урамшуулал,
 20. хариуцлагын хэмжээг тогтоох тогтоолын төсөл
 21. Аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцөлийг тогтоох тогтоолын төсөл
 22. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж, түүнийг
 23. хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж батлуулах тогтоолын төсөл
 24. Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол ногдол ашгийн хэмжээ, түүнийг төлөх журмыг тодорхойлох тогтоолын төсөл
 25. Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах тогтоолын төсөл
 26. Компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газар байгуулах тогтоолын төсөл
 27. Компанийг өөрчлөн байгуулах талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тогтоолын төсөл
 28. Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тогтоолын төсөл
 29. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тогтоолын төсөл
 30. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод
 31. Аудитын хорооны ажиллах журам
 32. Аудитын хорооны зөвлөмж
 33. Нэр дэвшүүлэх хорооны ажиллах журам
 34. Нэр дэвшүүлэх хорооны зөвлөмж
 35. Цалин урамшууллалын хорооны ажиллах журам
 36. Цалин урамшууллалын хорооны зөвлөмж

 

Гүйцэтгэх удирдлага

 1. Гүйцэтгэх захирлын тушаалын төслүүд
 2. Ажлын хэсэг байгуулах тухай захирлын тушаалын төсөл
 3. Албан баримтад гарын үсэг зурах итгэмжлэл олгох захирлын тушаалын төсөл
 4. Албан бичгээр нийгмийн даатгалын хэлтэст бүртгүүлэх хүсэлт гаргах
 5. Албан бичгээр татварын албанд шинээр бүртгүүлэх хүсэлт гаргах
 6. Тушаал, дүрэм журам батлах тухай захирлын тушаалын төсөл
 7. Улсын бүртгэлд итгэмжлэх захирлын тушаалын төсөл
 8. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай захирлын тушаалын төсөл
 9. Шүүхэд итгэмжлэх захирлын тушаалын төсөл
 10. Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай захирлын тушаалын төсөл
 11. Ажил албан тушаал өөрчлөх-дэвшүүлэх
 12. Албан тушаал өөрчлөх-шилжүүлэх
 13. Албан томилолтын зардлын хэмжээг өөрчлөн тогтоох тухай
 14. Байгууллагын нууцын ажилтан томилох тухай
 15. Буцалтгүй тусламж олгох тухай
 16. Итгэмжлэл олгох тухай
 17. Компанийн засаглалын сайжруулах төлөвлөгөөг батлах тухай
 18. Өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөх тухай
 19. Санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх тухай
 20. Сахилгын шийтгэл- албан тушаал бууруулах тухай
 21. Сахилгын шийтгэл-нээлттэй сануулах
 22. Сахилгын шийтгэл-үндсэн цалин бууруулах
 23. Сахилгын шийтгэл-хаалттай сануулах
 24. Сахилгын шийтгэл ноогдуулах
 25. Туршилтын хугацаагаар томилох
 26. Туршилтын хугацаанд гэрээг дуусгавар болгох
 27. Урамшуулал олгох
 28. Үндсэн ажилтнаар томилох
 29. Үндсэн цалинд өөрчлөлт оруулах
 30. Үнэлгээ хийлгэх тухай
 31. Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
 32. Хувийн чөлөө олгох
 33. Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай
 34. Цалинтай чөлөө олгох
 35. Шагналын сан батлах тухай
 36. Ээлжийн амралтын цалин олгох тухай
 37. Гүйцэтгэх удирдлагын баг