Аливаа аж ахуй нэгж буюу хувьцаат компани /ХХК/, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани /ХХК/, нөхөрлөл, хоршоо зэрэг байгууллагууд болон хувь хүний явуулж буй үйл ажиллагаандаа шууд хэрэгжүүлэх бүхий төрлийн итгэмжлэлийн загвар багтсан. Үүнд, Виз мэдүүлэхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл, Иргэний хэргийн шүүхэд нэхэмжлэгчийг төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл, Тэтгэвэр авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл, Түрээслүүлэхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл гэх мэт.

Итгэмжлэлийн ерөнхий загварууд

 1. Итгэмжлэл /Ерөнхий-загвар/
 2. Автомашин худалдахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 3. Виз мэдүүлэхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 4. Гадаад паспорт захиалахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 5. Данснаас мөнгө авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 6. Жирэмсэн эхэд олгох тэтгэмжийн мөнгө авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 7. Захиргааны хэргийн шүүхэд хариуцагч, нэхэмжлэгчийг төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 8. Иргэний хэргийн шүүхэд нэхэмжлэгчийг төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 9. Иргэний хэргийн шүүхэд хариуцагчийг төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 10. Өв хүлээн авах, өвлөх эрхийн гэрчилгээ авах тухай хүсэлт гаргах
 11. Өвлөх эрхийн гэрчилгээ авах тухай хүсэлт гаргах
 12. Өвлөх эрхээс татгалзах тухай хүсэлт гаргах
 13. Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох, тэтгэврийн мөнгө авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 14. Тэтгэвэр авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 15. Тэтгэвэр тогтоолгоход төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 16. Хадгаламж захиран зарцуулахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 17. Гадаад улсад байгаа иргэнийг Элчин сайдын яаманд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 18. Хүүхдийн мөнгө, тэтгэмжийн мөнгө авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 19. Хүүхэд гадаад улсад авчирахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 20. Хүүхэд үрчлэх, Овог солиход төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 21. Цалинтай ээж хөтөлбөрийн мөнгө авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн итгэмжлэлийн загварууд

 1. Орон сууцтай холбогдолтой төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэлүүд
 2. Орон сууц захиалахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 3. Орон сууц, газар, байшинг Банк, Хадгаламж зээлийн барьцаалах зээл авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 4. Орон сууц, газар, байшинг захиран зарцуулах төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 5. Орон сууц, газар, байшингийн бэлэглэлийн гэрээнд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 6. Орон сууц, үйлчилгээний зориулалт бүхий үл хөдлөх хөрөнгө, газар, байшингийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээнээс нэр хасах, нэр нэмэх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 7. Түрээслүүлэхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 8. Орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслүүлэхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 9. Оффис, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслүүлэхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 10. Хувийн сууц (байшин) зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслүүлэхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 11. Түрээслэхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 12. Орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслэхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 13. Оффис, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслэхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 14. Хувийн сууц (байшин) зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслэхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 15. Худалдаж авахад өлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 16. Орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдаж авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 17. Оффис, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдаж авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 18. Хувийн сууц (байшин) зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдаж авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 19. Худалдахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 20. Орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 21. Оффис, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 22. Хувийн сууц (байшин) зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 23. Газартай холбогдолтой төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэлүүд
 24. Газар эзэмших эрх шилжүүлэн авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 25. Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай газрыг худалдан авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 26. Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай газрыг худалдахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 27. Хувийн орон сууцны зориулалттай газрыг худалдаж авахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 28. Хувийн орон сууцны зориулалттай газрыг худалдахад төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл

Хуулийн этгээдийн итгэмжлэлийн загварууд

 1. Хуулийн этгээдийг шүүхэд төлөөлөх төлөөлөгчдөд бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 2. Хуулийн этгээдийг шүүхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 3. Хуулийн этгээдийг шинээр бүргүүлэхэд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 4. Хуулийн этгээдийг худалдах, худалдан авах гэрээнд төлөөлөгчдөд төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 5. Хуулийн этгээдийг худалдах, худалдан авах гэрээнд нэг төлөөлөгч төлөөлөх бүрэн эрх олгох итгэмжлэл
 6. Хуулийн этгээдийг төлөөлөх бүрэн эрх итгэмжлэл
 7. Хуулийн этгээдийг Гаалийн байгууллагад төлөөлөх бүрэн эрх итгэмжлэл