Дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журам гэж юу вэ? 

Энэхүү журам нь ажлын байранд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, энэ талаар гарсан аливаа гомдлыг шийдвэрлэх зорилготой. Тус журамд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт зэргийг тусгайлан тодорхойлсон ба үүнтэй холбоотойгоор ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүргийг нарийвчлан тусгасан. Ажил олгогч нийт ажилчдад энэхүү журмыг  танилцуулж мөрдүүлснээр тухайн байгууллага нь ажлын байрны аливаа дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх юм.