Байгууллагын бүтэц орон тоог тодорхой болгосноор тухайн байгууллагын ажилчдад тодорхой зохион байгуулалтыг таниулах ач холбогдолтой. Ингэснээр зохион байгуулалтанд орох, тухайн орон тооны үүрэг хариуцлагыг нээлттэйгээр харуулах зэрэг давуу талуудтай. 

Бүтэц, орон тоог батлах шаардлага нь тухайн байгууллагын зохион байгуулалтыг удирдах, цаашдын бодлого төлөвлөлтийг бий болгоход оршино.