Ажлын байрны тодорхойлолт гэж юу вэ? 

Албан тушаалын ажлын байрны тодорхойлолтоор тухайн ажилтны ажлын байрны зорилго, гүйцэтгэх чиг үүрэг, хүлээх хариуцлага зэргийг тодорхой тусгасан байдаг. Ингэснээр тухайн ажилтан өөрийн ажил үүргээ үр дүнтэй гүйцэтгэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Ажил олгогчийн зүгээс ажилтныг удирдлагаар хангахад ил тод, нээлттэй болох юм. Ажил олгогч нь ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа тухайн ажлын байрны тодорхойлолтыг уншиж танилцуулах нь зохистой юм.