Ажилтны мэдээлэл авах боловсруулах хадгалах, ашиглах, журам гэж юу вэ? 

Энэхүү журам нь Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулинд үндэслэн боловсруулагдсан. Тус журам нь байгууллагын ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглахад тавигдах нийтлэг шаардлагыг мөрдүүлэхэд ашиглана. Тус журмаар ажилтын мэдээлэл авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглахад ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүргийг нарийвчлан тусгаж өгсөн. Ингэснээр ажилтны аливаа мэдээллийг хууль бусаар задруулах, хууль ёсны эрх ашгийг зөрчихөөс сэргийлэх юм.